A+ A-
16 ianuarie 2012

Statut

Asociaţia „Diaconia”, cu sediul în Bucureşti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, cu sediul în Iaşi , str. Costache Negri nr. 48, jud. Iaşi, 
Asociaţia „Vasiliada”, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 3, jud. Dolj,
Fundaţia „Filantropia Timişoara” sediul în Timişoara, str. C.D. Loga nr. 7, jud. Timiş,
Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana” Filiala Cluj, cu sediul în Cluj Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 18, jud. Cluj, 
Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia” cu sediul în Alba-Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 16, jud. Alba, 
Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare”, cu sediul în Galaţi, str. Basarabiei nr. 109, jud. Galaţi, 
Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei nr. 2, jud. Ialomiţa, 
Asociaţia “Letca Nouă”, cu sediul în Giurgiu, str. Episcopiei (fostă Portului) nr. 13, cod 080015, jud. Giurgiu
Asociaţia “Filantropia Severin” , cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. I. Ghe. Bibicescu nr. 6, judeţul Mehedinţi,  
Misiunea Socială Diaconia cu sediul în Chişinău, Str. 31 august 1989, nr. 161, 
Fundaţia “Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău, cu sediul în Bacău, str. 9 Mai nr. 48, judeţul Bacău, 
Fundaţia pentru copii “Sfântul Sava” Buzău – cu sediul în Buzău, str. Bistriţei nr. 19, judeţul Buzău,  

În conformitate cu prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii, fundaţii şi federaţii, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 246/18.07.2005 decid modificarea Statutului Federaţiei Filantropia, după cum urmează.

CAPITOLUL I.  DENUMIREA, SEDIUL, STATUTUL JURIDIC, DURATA

Articolul 1. Denumirea  este “FEDERAŢIA FILANTROPIA“, ce va fi denumită în continuare Federaţia.

Articolul 2.  Federaţia are sediul în Bucureşti, B-dul. Regina Maria, Nr. 1, Bl. P5B, Ap. 11-12, sector 4. Sediul Federaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale.

Federaţia se poate afilia la alte federaţii din ţară sau străinătate şi poate înfiinţa sau participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale potrivit scopurilor sale.

Articolul 3. Federaţia este persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial (nonprofit), apolitică şi neguvernamentală, potrivit cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Statut.

Federaţia se înfiinţează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane (Hotărârile Sfântului Sinod numărul 905/2006, 3806/2006 şi 292/2007) şi are ca Preşedinte de onoare pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.

Preşedintele Federaţiei Filantropia este Episcopul vicar-patriarhal responsabil cu coordonarea activităţilor social-filantropice. Preşedintele Federaţei Filantropia exercită funcţia de Preşedinte al Adunării Generale a Federaţiei. El este garantul funcţionării Federaţiei întru îndeplinirea misiunii şi scopului acesteia.

Articolul 4. Federaţia se înfiinţează pe o durată nelimitată de timp.

CAPITOLUL II . VIZIUNEA,  MISIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Articolul 5. Viziunea, misiunea, scopul şi obiectivele Federaţiei sunt în concordanţă cu strategia şi legiuirile Bisericii Ortodoxe Române (BOR) în domeniul social, precum şi cu legislaţia de stat în vigoare.

Articolul 6.  Viziunea Federaţiei este: „O Biserică mereu vie prin membrii Săi şi relevantă prin faptele sale pentru oameni şi comunităţile lor”

Misiunea Federaţiei este să sprijine Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei social – filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine.

Scopul Federaţiei este să crească impactul şi eficienţa acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient la provocările sociale actuale.

În atingerea scopului său, Federaţia, prin membrii săi, îşi va deservi toţi beneficiarii, fără nici o formă de discriminare. 

Articolul 7. Obiectivele Federaţiei sunt:

 1. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a membrilor sau organizaţiilor aspirante la statutul de membru şi a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române (BOR);
 2. Dezvoltarea cooperării dintre membrii ei şi dintre aceştia şi organizaţiile aspirante la statutul de membru şi structurile sociale ale BOR; 
 3. Susţinerea intereselor membrilor ei în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice sau private;
 4. Elaborarea şi implementarea de strategii şi programe comune în domeniile: asistenţă socială, medical, educaţional şi al dezvoltării comunitare;
 5. Încurajarea participării la viaţa socială a membrilor comunităţii şi cultivarea sentimentului de solidaritate socială;
 6. Întreprinderea de acţiuni comune în vederea atragerii de fonduri pentru susţinerea programelor proprii şi ale membrilor;
 7. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi de resurse umane a organizaţiilor membre, a altor organizaţii nonguvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea BOR şi a sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor BOR;
 8. Facilitarea schimbului de informaţii şi bune practici între organizaţiile membre, alte organizaţii non-guvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea BOR şi sectoarele social-filantropice ale eparhiilor BOR;
 9. Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniu;
 10. Informarea, sensibilizarea şi educarea opiniei publice cu privire la subiecte de interes general care afectează calitatea vieţii şi demnitatea umană;
 11. Iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile de interes ale Federaţiei;
 12. Desfăşurarea de programe de cercetare şi dezvoltare în domeniile de interes;
 13. Furnizarea de formare profesională continuă pentru adulţi, în domeniul asistenţei sociale, precum şi în alte domenii, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 8. Pentru atingerea obiectivelor sale, Federaţia dezvoltă următoarele activităţi:

 1. Redactarea de documente programatice şi planuri de acţiune comună a membrilor în domeniile furnizării de servicii sociale, medicale, educaţionale şi comunitare;
 2. Desfăşurarea de programe de voluntariat şi de implicare a comunităţilor în rezolvarea propriilor probleme;
 3. Identificarea de surse de finanţare, precum şi redactarea de propuneri de finanţare a programelor membrilor, propuneri ce vor fi înaintate spre diverşi finanţatori, publici sau privaţi;
 4. Organizarea de campanii, acţiuni şi evenimente în scopul strângerii de fonduri;
 5. Organizarea de cursuri de instruire, perfecţionare şi specializare, precum şi de alte forme de învăţământ pentru adulţi;
 6. Organizarea şi facilitarea de schimburi de experienţă şi de bune practici între membrii sau între aceştia şi organizaţii cu profil similar, din ţară şi din străinătate;
 7. Participarea prin reprezentanţi la diverse organisme consultative sau deliberative în domeniul său de activitate;
 8. Desfăşurarea de campanii de informare, sensibilizare şi educare a opiniei publice (advocacy) pe diferite teme;
 9. Elaborarea de proiecte de acte normative şi participarea la diferite dezbateri şi consultări publice cu organisme şi organizaţii publice sau private;
 10. Realizarea de studii şi cercetări de analiză şi diagnoză socială sau interdisciplinară;
 11. Editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio şi TV în scopul promovării activităţilor;
 12. Consultanţă şi training pentru organizaţiile membre, alte organizaţii nonguvernalentale care funcţionează cu binecuvântarea BOR, precum şi pentru sectoarele social-filantropice ale eparhiilor BOR;
 13. Promovarea dialogului inter-cultural şi inter-etnic, contacte şi schimburi culturale prin proiecte de parteneriat cu instituţii româneşti şi europene;
 14. Realizarea de proiecte şi programe de informare şi promovare a valorilor europene şi a acquis-ului comunitar;
 15.  Realizarea de proiecte şi programe de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti;
 16. Alte activităţi pe care Adunarea Generală le consideră necesare şi conforme cu scopul şi obiectivele sale.

Articolul 9. Federaţia poate desfăşura orice activităţi economice directe, aflate în legătură cu realizarea scopului propus şi poate înfiinţa societăţi comerciale al căror profit obţinut din activităţile specifice, dacă nu se reinvesteşte în aceleaşi societăţi comerciale, se foloseşte obligatoriu pentru realizarea scopului Federaţiei.

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL FEDERAŢIEI

Articolul 10. La data constituirii, patrimoniul iniţial al Federaţiei este în valoare de 1000 lei.

Articolul 11. Patrimoniul se va compune din următoarele surse:

- cotizaţia membrilor, stabilită prin hotărârea Adunării Generale;

- finanţare pentru proiecte în acord cu Statutul Federaţiei;

- donaţii de la persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate;

- subvenţii şi sponsorizări;

- legate testamentare;

- subscripţii publice şi alte forme de colectare de fonduri şi ajutoare umanitare, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- venituri provenite din orice alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare sau prezentului Statut, inclusiv beneficiile obţinute din activităţile economice desfăşurate de Federaţie.

Articolul 12. Patrimoniul Federaţiei nu poate fi utilizat pentru alt scop decât cel prevăzut în prezentul Statut. Orice act juridic sau operaţiune care sunt contrare acestui scop vor fi nule.

Articolul 13.  Patrimoniul Federaţiei se va reflecta in registrele contabile ale Federaţiei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Disponibilităţile băneşti, în moneda românească sau străină, vor fi păstrate în conturi bancare deschise la bănci din România, respectând legislaţia în vigoare şi principiul transparenţei.

CAPITOLUL IV. MEMBRII FEDERAȚIEI

Articolul 14. Federaţia este formată din membri fondatori şi membri care sunt admişi ulterior, potrivit procedurii prevăzute în prezentul Statut.

Articolul 15 Asociaţiile şi fundaţiile care constituie Federaţia îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

Articolul 16. Pentru a fi eligibili pentru calitatea de membru, o asociaţie sau fundaţie trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

- funcţionează cu binecuvântarea chiriarhului locului;

- este desemnată de către eparhie ca reprezentativă pentru activitatea social-filantropică din cuprinsul său;

- scopul şi obiectivele organizaţiei vizează dezvoltarea de programe pe întreg cuprinsul eparhiei;

- întruneşte criterii de performanţă în furnizarea serviciilor şi dovedeşte capacitate organizaţională pentru a contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor proprii şi ale Federaţiei.

Detalierea criteriilor de eligibilitate va fi cuprinsă în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Federaţiei.

La Federaţie pot adera asociaţii sau fundaţii care funcţionează în afara teritoriului României, pe teritoriul canonic al eparhiilor Patriarhiei Române din diaspora şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România.

Articolul 17 Pentru a dobândi calitatea de membru, o asociaţie sau fundaţie trebuie:

-  să prezinte organelor de conducere ale Federaţiei Statutul, raportul Cenzorului sau al Comisiei de Cenzori şi informaţii privind bugetul şi diverşii parteneri ai ONG-ului;

- să declare că va respecta principiile pe baza cărora funcţionează Federaţia şi va acţiona pentru realizarea obiectivelor Federaţiei;

- să aducă dovezi ale experienţei sale profesionale pe baza programelor şi rezultatelor;

- să prezinte orice alte documente sau referinţe pe care Adunarea Generală le poate stabili, din timp în timp.

- să completeze Cererea de Aderare, în forma aprobată de Adunarea Generală.

Cererea de aderare se face în scris şi se adresează Consiliului Director care va aviza cererea. În cazul unui aviz favorabil, cererea va fi supusă aprobării Adunării Generale.

Forma Cererii de aderare este aprobată de Adunarea Generală în prima şedinţă.

Articolul 18.  În urma propunerii Consiliului Director, Adunarea Generală decide asupra candidaturii, în prima şedinţă după înregistrarea acesteia. Hotărârea de admitere sau respingere a candidaturii va fi luată cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi. Din momentul admiterii, asociatul dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate.

Articolul 19. Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:

a) Asociatul renunţă expres la calitatea de membru printr-o notificare scrisă adresată Consiliului Director. Renunţarea devine efectivă după trecerea unui termen de 30 de zile, calculat de la data înregistrării notificării.

b) Asociatul persoană juridică s-a dizolvat. În acest caz, calitatea de membru încetează de drept pe data hotărârii de dizolvare.

c) Asociatul este exclus de către Adunarea Generală prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director.

d) Asociatului i-a fost retrasă binecuvântarea chiriarhului locului;

Membrul care s-a retras ori a fost exclus din Federaţie este dator să-şi îndeplinească toate obligaţiile pe care şi le-a asumat faţă de aceasta prin raporturi contractuale încheiate în nume propriu sau în numele unor terţi. Membrul care s-a retras ori a fost exclus din Federaţie, este obligat să-şi achite cotizaţia restantă până la data efectivă de validare a retragerii sau excluderii.

În toate cazurile prevăzute mai sus, asociatul nu are dreptul la patrimoniul Federaţiei.

Articolul 20. Membrii Federaţiei au următoarele drepturi:

- să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Federaţiei;

- să ia parte la Adunările Generale şi la orice manifestare a Federaţiei;

- să beneficieze de sprijin, asistenţă şi îndrumare în activitatea pe care o derulează;

- să beneficieze de programele şi acţiunile desfăşurate de Federaţie;

- să se retragă din Federaţie, fără însă, ca în această situaţie, să i se restituie cotizaţia sau celelalte donaţii făcute.

Articolul 21. Membrii Federaţiei au următoarele obligaţii:

- să desfăşoare activităţi în vederea îndeplinirii scopului şi a obiectivelor prevăzute în prezentul statut;

- să respecte Statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Federaţiei;

- să informeze Consiliul Director al Federaţiei, prin notificare scrisă, asupra oricăror modificări în structura sau activitatea sa, care ar putea influenţa activitatea Federaţiei.

CAPITOLUL V . ORGANELE DE CONDUCERE,  ADMINISTRARE  ŞI CONTROL

Articolul 22. Modul de organizare şi funcţionare al Federaţiei se stabileşte prin prezentul Statut, Regulamentele interne de organizare şi funcţionare, precum şi prin orice alte acte interne de organizare şi funcţionare. Fiecare asociaţie sau fundaţie membre ale Federaţiei va funcţiona pe baza propriului Statut.

Articolul 23. Organele de conducere, administrare şi control ale Federaţiei sunt: Adunarea Generală a membrilor Federaţiei, Consiliul Director şi  Cenzorul.

Articolul 24. Federaţia funcţionează în conformitate cu următoarele principii de bază:

- Identitatea şi autonomia fiecărei organizaţii membre este respectată, fiecare păstrându-şi propria personalitate juridică şi propriul patrimoniu;

- Procesul de luare a deciziilor este democratic;

- Cooperarea se bazează pe deschidere, încredere şi respect reciproc;

- Cooperarea este caracterizată printr-o informare şi transparenţă deplină şi corectă.

Articolul 25. Organul suprem de conducere al Federaţiei este Adunarea Generală, compusă din toţi membrii Federaţiei. Persoanele juridice membre îşi vor desemna fiecare câte un reprezentant în Adunarea Generală. Calitatea de membru în Adunarea Generală dă dreptul la un singur vot în acest organism.

Preşedintele Federaţiei Filantropia este Preşedintele Adunării Generale.

Articolul 26. Adunarea Generală se va întruni anual în şedinţă  ordinară, cel târziu în luna martie, urmând ca, de fiecare dată când este necesar, să se convoace şedinţe extraordinare. 

Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către Preşedinte, cu precizarea datei, locului şi a ordinei de zi a şedinţei, stabilite de Consiliul Director. Convocarea se face în scris, prin scrisoare recomandată sau fax, cu cel puţin 10 zile înainte de data Adunării.

Convocarea Adunării Generale extraordinare se poate face de către ¼ din numărul membrilor sau la cererea Preşedintelui, Consiliului Director sau a Cenzorului. Convocarea se face cu 7 zile înaintea şedinţei, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se data, locul şi ordinea de zi a şedinţei.

Articolul 27. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) modifică actul constitutiv şi statutul  Federaţiei;

b) aprobă strategia şi politica propuse de Consiliul Director;

c) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei şi orice alte acte interne de organizare şi funcţionare;

d)  alege si revocă membrii Consiliul Director şi  Cenzorul;

e) stabileşte criteriile de aderare sau excludere la/din Federaţie ;

f) decide admiterea şi excluderea membrilor asociaţi;

g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

h) aprobă raportul Consiliului Director şi, respectiv, al Cenzorului, dând descărcare de gestiune pentru perioada analizată;

i) stabileşte cuantumul şi periodicitatea plăţii cotizaţiei şi cuantumul taxei de înscriere;

j) stabileşte numărul de membri ai Consiliului Director;

k) aprobă dizolvarea Federaţiei şi numeşte lichidatorii;

l) hotărăşte înfiinţarea de filiale în ţară şi străinătate, precum şi afilierea la federaţii sau confederaţii;

m) îndeplineşte, în vederea atingerii scopurilor Federaţiei, orice alte activităţi permise în prezentul Statut sau de lege.

Articolul 28. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu (1/2+1) din totalul membrilor asociaţi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu (1/2+1) din membrii prezenţi. În caz de egalitate, votul Preşedintelui este decisiv.

În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua şedinţă va fi organizată în decurs de 2 săptămâni cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu (1/2+1) din voturile membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.

Articolul 29. Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal al şedinţei ce va fi comunicat membrilor Federaţiei. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotriva.

Articolul 30. Consiliul Director este organul de conducere executiv al Federaţiei şi coordonează activităţile acesteia între sesiunile Adunării Generale.

Membrii Consiliului Director sunt aleşi de către Adunarea Generală, câte un membru pentru fiecare grup de organizaţii provenite din cadrul unei Mitropolii a Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea organizaţiilor membre din Mitropolia respectivă. Membrii sunt aleşi pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea realegerii.

La membrii de mai sus, ai Consiliului Director, se adaugă Secretarul General al Federaţiei Filantropia.

Secretarul General al Federaţiei este Consilierul Patriarhal în funcţie de la Sectorul Social Filantropic al Administraţiei Patriarhale.

Secretarul General al Federaţiei Filantropia are următoarele atribuţii:

-       este membru cu drept de vot în Consiliul Director;

-       prezidează Consiliul Director şi convoacă lucrările acestuia;

-       reprezintă Consiliul Director în relaţia cu Adunarea Generală;

-       este participant fără drept de vot în cadrul Adunării Generale;

-       acţionează ca locum tenens al Preşedintelui Federaţiei, în lipsa acestuia preluându-i prerogativele, sarcinile şi atribuţiile;

-       împreună cu Preşedintele, reprezintă Federaţia în faţa organismelor centrale bisericeşti şi a Sfântului Sinod;

-       acţionează ca persoană de legătură între structurile de conducere ale BOR şi Federaţie, secondat în această instanţă, de directorul executiv; 

-       oferă orientare cu valoare de referinţă directorului executiv, în deciziile strategice legate de implementarea sarcinilor trasate de Consiliul Director sau a activităţilor din cadrul proiectelor aflate în derulare sau în pregătire;

-       urmăreşte aplicarea hotărârilor Consiliului Director de către echipa executivă. 

În exercitarea atribuţiunilor funcţiei sale, Secretarul General va fi supervizat de Preşedinte. 

Articolul 31. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) asigură aducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor Federaţiei, aşa cum sunt prevăzute în prezentul Statut şi aplică strategia şi politica acesteia, aşa cum sunt stabilite de Adunarea Generală;

b) organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda Adunării Generale;

c) supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget pentru anul următor şi execuţia bugetară pentru anul financiar încheiat;

d) aprobă finanţarea proiectelor ONG-urilor membre, pe baza strategiei şi politicii aprobate de Adunarea Generală;

e) propune Adunării Generale admiterea şi revocarea membrilor Federaţiei;

f) aprobă organigrama Federaţiei şi politica de personal;

g) hotărăşte angajarea patrimoniului Federaţiei şi răspunde pentru actele sale în faţa Adunării Generale;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală.

Articolul 32.  Consiliul Director se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţă extraordinară, convocată de 2/3 din numărul membrilor săi sau de către Secretarul General. Convocarea şedinţelor ordinare se face în scris, precizând data, ora, locul şi ordinea de zi.

Articolul 33. Consiliul Director ia hotărâri în prezenţa a cel puţin 2/3  din numărul membrilor, cu majoritate simplă. În cazul parităţii de voturi, Secretarul General are vot decisiv. Dacă Secretarul General nu este prezent, decizia se amână pentru următoarea întâlnire a Consiliului Director. Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal.

Articolul 34. În cazul încetării, din orice motive, a calităţii de membru al Consiliului Director, locul vacant va fi ocupat prin alegerea unui nou membru în termen de 60 de zile.

Articolul 35. În realizarea scopului său, Federaţia poate angaja un director executiv şi personal specializat ale căror atribuţii se vor stabili prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei şi fişa postului respectiv.

Articolul 36 Pe lângă Consiliul Director poate funcţiona şi un Consiliu Consultativ, alcătuit din membri de onoare, persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, dornice să susţină activitatea Federaţiei.

Articolul 37 Membrii Consiliului Consultativ sunt numiţi şi revocaţi prin decizii ale Consiliului Director, în urma votului membrilor Consiliului, cu majoritate simplă.

Articolul 38 Membrii Consiliului Consultativ pot fi invitaţi să participe la şedinţele consiliului Director.

Articolul 39 Atribuţiile Consiliului Consultativ sunt:

 • contribuie la definirea elementelor de strategie ale Federaţiei;
 • se implică în atragerea de finanţări de la terţi, pentru susţinerea programelor Federaţiei;
 • oferă expertiză pentru programele şi proiectele Federaţiei;
 • oferă expertiză pentru îmbunătăţirea organizării şi intensificarea implicării în comunitate a Federaţiei, precum şi soluţii pentru depăşirea disfuncţionalităţilor din activitate;
 • desfăşoară activităţi de promovare a imaginii Federaţiei în ţară şi în străinătate.

Articolul 40. Cenzorul sau Comisia de Cenzori, este organul de control financiar intern al Federaţiei. El este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de patru ani. După numire, beneficiază de independenţă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.

Articolul 41. Consiliul Director are obligaţia să pună la dispoziţia cenzorului orice documente sau informaţii cerute de către acesta în vederea controlării activităţii financiare a Federaţiei. Cenzorul sau comisia de cenzori prezintă rapoarte Adunării Generale.

Articolul 42. Cenzorul sau Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:

a) verifică activitatea financiar-contabilă a Federaţiei, gestionarea patrimoniului acesteia şi al filialelor;

b) verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate;

c) prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la situaţia financiară a Federaţiei;

d) are dreptul să participe la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.

Cenzorul sau Comisia de Cenzori nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate încheia acte de gestiune sub nici un motiv.

CAPITOLUL  VI. GESTIUNEA FEDERAȚIEI

Articolul 43.  Gestiunea Federaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe pe 01 ianuarie şi se încheie pe 31 decembrie.

Pentru primul an de activitate exerciţiul financiar începe la data recunoaşterii Federaţiei ca persoană juridică.

Articolul 44. Gestiunea financiară se ţine de către personal calificat şi poate fi controlată de către Preşedintele Federaţiei, de membrii Consiliului Director şi de către organele de control financiar intern.

Articolul 45. Federaţia poate avea conturi în lei şi în valută, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Articolul 46. Federaţia se dizolvă:

 • în cazul retragerii binecuvântării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 • prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când: scopul sau activitatea Federaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când Federaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care a fost constituită; când Federaţia a devenit insolvabilă;
 • la cererea a jumătate plus unu din numărul membrilor Federaţiei. Cererea trebuie însoţită de un proces verbal al Adunării Generale ale respectivelor asociaţii sau fundaţii din care să rezulte că majoritatea membrilor acestora sunt de acord cu hotărârea de desfiinţare a Federaţiei;
 • în alte situaţii prevăzute de lege.

Articolul 47. Odată cu numirea lichidatorilor, de către instanţa de judecată sau de către Adunarea Generală, mandatul Consiliului Director încetează.

Articolul 48. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau al comisiei de cenzori.

Articolul 49. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Articolul 50. În cazul lichidării Federaţiei, patrimoniul mobil şi imobil al său va trece în proprietatea Patriarhiei Române, urmând a fi folosit în activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE

Articolul 51. Prevederile prezentului Statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare şi cu Hotărârile Sfântului Sinod.

Articolul 52 Federaţia are siglă şi ştampilă cu însemne proprii ce vor fi stabilite prin hotărârea Adunării Generale şi descrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei.

Articolul 53. Modificările şi completările prezentului Statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în condiţiile legii.