poca-2Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în  administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
Contract de finanțare: 226/13.08.2018

     Nr. 08 /Data: 14/01/2019

Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/111413

ANUNȚ
privind selecția de experți în cadrul proiectului
”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
(Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/1111413)

1. Informații generale

Începând cu 13 august 2018, Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății implementează proiectul “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea competențelor teoretice și abilităților practice a 65 de membri din cadrul a 20 ONG membre ale Federației Filantropia cu privire la formularea și promovarea unei propuneri de politică publică alternativă în sănătate, pe o perioadă de 6 luni;

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea de proceduri si mecanisme / instrumente pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea, susținerea si promovarea propunerilor de politici publice în domeniul sănătății de către un grup de lucru format din 25 de reprezentanți ai 20 ONG-uri membre ale Federației Filantropia și de interacțiune a acestora cu autorități / instituții ale administrației publice centrale, pe o perioadă de 8 luni;

Obiectiv Specific 3: Consolidarea dialogului social și civic cu implicarea și participarea activă a cel puțin 100 de reprezentanți ai societății civile, autorităților publice locale și ai factorilor interesați instituționali la consultările publice din cadrul derulării procesului participativ de elaborare a propunerilor de politici publice din domeniul sănătății, pe o perioadă de 3 luni.

3. Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:

 • Rezultat 1 proiect: 6 membri ai FF și 4 angajați / personal conducere si execuție ai MS beneficiază de transfer de cunoștințe si bune practici în inițierea si implementarea PP în domeniul sănătății, inclusiv privind dialogul social si implicarea civica, instrumente de evaluare si monitorizare a PP, egalitate de șanse, dezvoltare durabila, activități de advocacy si lobby, cu accent pe promovarea PP;
 • Rezultat 2 proiect: 60 de persoane din 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia sunt instruite în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate aferente Strategie Naționale de Sănătate (SNS), în conformitate cu legislația în vigoare, cu accent pe instrumente de evaluare si monitorizare a politicilor publice, instrumente si strategii de dialog social si implicare civica, egalitate de șanse, dezvoltare durabila;
 • Rezultat 3 proiect: Un mecanism cu instrumente pentru susținerea si promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății;
 • Rezultat 4 proiect: 1 propunere de politica publica alternativa în domeniul sănătății, elaborata conform HG 775 / 2005, supusa consultării publice, utilizând instrumente de dialog social si de interacțiune cu autoritățile publice.

4. Durata proiectului: 16 luni

5. Bugetul proiectului: 975.818,35 Lei (din care 839.016,24 valoare eligibila nerambursabila și 17.122,78 contribuție proprie a Beneficiarului/ 100.511,33 valoare eligibila nerambursabila și 19.168 contribuție proprie a Partenerului).

6. Informații despre procedura de selecție a experților cooptați de Federația Filantropia pentru realizarea activităților din proiect:

6.1. Generalități

Conform cererii de finanțare, activitățile care vor conduce la realizarea celor patru rezultate se vor îndeplini prin implicarea de experți individuali (proprii și cooptați), selectați de Federația Filantropia, în baza următoarei Proceduri de selecție a resursei umane-experți în proiecte finanțate din fonduri asigurate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

În perioada 14.01.2019 – 21.01.2019 se derulează procedura de selecție a experților cooptați:

Denumire expert Denumire Activitate
5 Experți formatori

(9 luni*42h/luna, in medie 2h/zi)

A 3.4 Pregătirea formării în domeniul formulării și promovării PP în domeniul sănăătății;

 

A3.6 Formarea / instruirea în comun a ONG-urilor membre ale Federației Filantropia pentru dezvoltarea capacității acestora în domeniul formulării și promovării de PP;

 

A3.7 Realizarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății prin consultarea ONG-urilor membre ale Federației Filantropia și actorilor sociali interesați;

 

A4.2 Formularea finală a 1 propunere de PP în domeniul sănătății și elaborarea unei proceduri  privind susținerea și promovarea inițiativelor de politici publice.

 

 

Descrierea detaliată a activităților și numărul de ore de lucru aferente fiecărei poziții se regăsește în termenii de referință menționați mai sus. Tariful orar bugetat în cadrul proiectului, în cazul fiecărei poziții de expert, este după cum urmează:

 • 5 Experți formatori – 40 RON/ ora de lucru (brut).

6.2. Calendarul procedurii de selecție

Nr. crt. Etape Perioada/ termene selecție
1 Transmiterea dosarelor de candidatură, cf. cerințelor prezentate la pct. 6.3 14 ianuarie – 17 ianuarie 2019

Termen-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 17 ianuarie 2019 , ora 15.00

2 Evaluarea dosarelor de candidatură Termen-limită pentru informarea prin email a candidaților cu privire la rezultatul selecției:

17 ianuarie 2019, ora 18.00*

*candidații vor fi informați prin adresa de email furnizată în CV-ul depus în dosarul de candidatură.

3 Perioadă pentru primirea contestațiilor, conform punctului. 6.7. 18 ianuarie 2019

Termen limită până la care pot fi primite contestațiile: 17 ianuarie 2019, ora 16.00.

4 Transmiterea procesului-verbal de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul). 21 ianuarie 2019

 

5 Comunicarea rezultatului procedurii de selecție a experților selectați în urma evaluării dosarelor de candidatură, a interviului (Decizie/Comunicare rezultate) 21 ianuarie 2019

 

 

6.3. Documente necesare depunerii candidaturii:

 • CV în format Europass semnat pe fiecare pagina de candidat, în original (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon);
 • Copie CI/BI candidat semnata/ certificat naștere/ certificat căsătorie (dacă e cazul);
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, recomandări, alte documente doveditoare, după caz – certificate conform cu originalul);
 • Pentru poziția de Expert Formator se va prezenta, cf. cu originalul, certificarea ca Formator (Certificat ANC);
 • Scrisoare de intenție, prin care candidatul evidențiază experiența anterioară relevantă și metodologia de lucru propusă în cadrul proiectului (maxim 1 pagina A4).

În cazul în care documentele menționate sunt transmise prin email, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original înainte de încheierea contractului.

6.4. Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

 • pe e-mail la adresa: office@federatia-filantropia.ro (în perioada 14.01.2019 – 17.01.2019, conform calendarului de la punctul 6.2.) SAU
 • personal la sediul Federației Filantropia din Str. Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București, telefon 0741.088.936 (în perioada 14.01.2019 – 17.01.2019, doar în zilele lucrătoare).

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 17 ianuarie 2019, ora 15.00.

Candidații ale căror dosare de candidatură vor fi transmise după data limită (zi și oră) și/sau sunt incomplete vor fi respinși.

6.5. Selecția finală

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție, s-au înscris mai mulți experți eligibili, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

a. Experiența profesională

 • 0-2 ani – 5 pct
 • 2-4 ani – 10 pct
 • 4-6 ani – 15 pct
 • 6-8 ani – 20 pct
 • Peste 10 ani – 50 pct

b. Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează

 • 0-2 ani – 5 pct
 • 2-4 ani – 10 pct
 • 4-6 ani – 15 pct
 • 6-8 ani – 20 pct
 • Peste 10 ani – 50 pct

c. Experința în proiecte finanțate prin programe europene (dacă este cazul)

 • 1 proiect finanțat – 10 pct
 • 2 proiect finanțate– 15 pct
 • Peste 2 proiect finanțate – 20 pct

d. Experiență în formularea și promovarea politicilor publice in domeniul sănătății

 • Nivel începător – 20 pct
 • Nivel mediu – 30 pct
 • Nivel avansat probat prin certificări/studii – 50 pct

Candidatul care va obține punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis.

6.6. Contestații

La finalul procedurii de selecție se va întocmi un proces verbal, candidatul fiind informat prin e-mail despre rezultat admis/respins. Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație conform calendarului identificat la punctul 6.2. Contestațiile vor conține în mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate și se vor depune în felul următor:

 • pe e-mail la adresa: office@federatia-filantropia.ro SAU
 • personal la sediul Federației Filantropia din Str. Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București.

Contestațiile vor fi analizate de comisia de evaluare, iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal și adus la cunoștință candidatului prin e-mail.

 

7. TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECȚIA EXPERȚILOR COOPTAȚI

7.1. Pozițiile care fac obiectul procedurii de selecție, conform punctului. 6 din prezentul document:

Nr. Crt. Denumire poziție Număr de poziții disponibile în proiect Număr estimativ de ore lucrate în cadrul proiectului, per activități Descriere activitate și cerințe poziție
3 Experți formatori

 

5 (9 luni*42h/luna, in medie 2h/zi) Anexa 1

 

Anexa 1 – Termeni de referință

Experți formatori

Denumire poziție: Expert Formator

Număr poziții: 5

Perioada estimată pentru derularea activității Februarie – Noiembrie 2019 ( 9 luni)

A 3.6 – 40 ore / lună*3 luni, în medie 2 ore/zi

A 3.7 – 40 ore / 1 lună, în medie 2 ore/zi

A 4.2 – 40 ore/ luna*5 luni, în medie 2 ore/zi

 

Descrierea activității-atribuțiilor:

Activitățile în care vor fi implicați experții formatori și atribuțiile privind fiecare activitate, sunt:

A3.6 Formarea / instruirea în comun a ONG-urilor membre ale Federației Filantropia pentru dezvoltarea capacității acestora în domeniul formulării și promovării de PP;

A3.7 Realizarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății prin consultarea ONG-urilor membre ale Federației Filantropia și actorilor sociali interesați;

A4.2 Formularea finală a 1 propunere de PP în domeniul sănătății și elaborarea unei proceduri  privind susținerea și promovarea inițiativelor de politici publice.

Atribuții:

 • participa la întâlnirile de lucru pentru pregătirea formarii în domeniul formulării si promovării PP în domeniul sănătății, pregătite si facilitate de expertul coordonator formare (A 3.4);
 • formează echipe cu expertul coordonator formare pentru furnizarea celor 5 serii de programe de formare (pregătire, conducere sesiuni de formare si facilitare grupe de lucru, evaluare si raportare) (A 3.6);
 • participă și facilitează grupele de lucru în cadrul celor 3 conferințe regionale pentru consultarea factorilor interesați privind proiectul de propunere de PP. Realizează materiale de sinteză aferente (Raport de consultare A 3.7);
 • participă și facilitează grupele de lucru la atelierele de lucru pentru definitivarea elaborării proiectului de propunere de PP și pentru finalizarea proiectului de propunere de PP (după etapa de consultare 4.2);
 • realizează materiale de sinteză aferente.

Cerințe/competente necesare (fără a se limita la):

Studii şi experiență profesională:

 • Studii universitare;
 • Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează;
 • Certificat formator;
 • Experiența în proiecte finanțate prin fonduri europene.

Cerințe/ Competențe și abilități:

 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză);
 • Abilități de livrare a procesului de formare profesională;
 • Abilități în conducerea, facilitarea și evaluarea seriilor de programe de formare;
 • Familiaritate cu contextul național privind Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și a Legislației în domeniu.

 

Reprezentant Legal
Ciprian Ion Ioniță
Președinte Federația Filantropia 

Manager Proiect SIPOCA 245
Olivia Nicoleta Bîrdici

proiect-cofinantat