antet-anunt-1

ANUNȚ
privind selecția de formatori în cadrul proiectului
„Campanie de prevenire și combatere a dependenței digitale
în rândul copiilor din sectorul 3”

 

I. Informații generale

Începând cu data 09.06.2022, Federația Filantropia în parteneriat cu Protoieria sector 3 București, implementează proiectul “Campanie de prevenire și combatere a dependenței digitale în rândul copiilor din sectorul 3”, finanțat de Primăria sector 3, București.

II. Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Formarea competențelor profesionale în domeniul consilierii în adicții digitale pentru 56 de persoane implicate în educația copiilor (vor fi organizate seminarii de formare tematice)

OS2: Organizarea unei campanii de informare în vederea prevenirii și combaterii adicțiilor digitale în rândul copiilor și adolescenților (conferință, pliante)

OS3: Participarea a 560 de copii și adolescenți la cel puțin o sesiune de educație nonformală în domeniul prevenirii adicțiilor digitale (workshop-uri tematice)

III. Calendarul procedurii de selecție formatori pentru proiectul “Campanie de prevenire și combatere a dependenței digitale în rândul copiilor din sectorul 3”:

ETAPE TERMENE
Transmiterea dosarelor de candidatură 25 iulie 2022 – 1 August 2022
Termen-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură 1 august 2022, ora 16.00
Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea procedurii de selecție, și comunicarea rezultatului procedurii de selecție 2 august 2022
Termen-limită pentru informarea prin email a candidaților cu privire la rezultatul selecției: 2 august, ora 18.00**candidații vor fi informați prin adresa de email furnizată în CV-ul depus în dosarul de candidatură.
Perioadă pentru primirea contestațiilor 3 august 2022, termen limită ora 14.00
Transmiterea procesului-verbal de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul) 3 august 2022 în intervalul orar 14.00 – 16.00
Notificarea experților selectați, în urma evaluării dosarelor de candidatură, și a soluționării contestației, în vederea contractării la o dată ulterioară. 4 august 2022

IV. Documente necesare depunerii candidaturii:

 • CV în format Europass semnat pe fiecare pagina de candidat, în original (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon);
 • Copie CI/BI candidat semnata;
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, recomandări, alte documente doveditoare, după caz – certificate conform cu originalul);
 • Certificarea ca formator;

În cazul în care documentele menționate sunt transmise prin email, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original înainte de încheierea contractului.

V. Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

 • pe e-mail la adresa: office@federatia-filantropia.ro (în perioada 25 iulie 2022 -1 august 2022), conform calendarului de la punctul III);

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 1 august ora 16.00

Candidații ale căror dosare de candidatură vor fi transmise după data limită (zi și oră) și/sau sunt incomplete vor fi respinși.

VI. Selecția finală

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție, s-au înscris mai mulți candidați eligibili, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii:

 • Experiență profesională susținută de acte doveditoare în domeniul lucrului cu persoanele cu adicții;
 • Experiența în colaborarea cu Federația Filantropia, organizațiile membre și/sau activitate în proiecte finanțate în baza Legii nr. 350/2005;

Contestații: la finalul procedurii de selecție se va întocmi un proces verbal, candidatul fiind informat prin e-mail despre rezultat admis/respins. Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație conform calendarului identificat la punctul III. Contestațiile vor conține în mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate și se vor depune în felul următor:

 • pe e-mail la adresa: office@federatia-filantropia.ro

Contestațiile vor fi analizate de comisia de evaluare, iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal și adus la cunoștință candidatului prin e-mail.

VII. Cerințe/competente necesare și abilități (fără a se limita la):

Studii și experiență profesională:

 • Studii academice în domeniul adicțiilor sau experiența profesională în domeniul adicțiilor;
 • Diplomă formator;
 • Experiență în cursuri formare adulți, elaborare materiale, livrare cursuri, raportare;
 • Experiență în proiecte finanțate prin fonduri europene sau similare;
 • Abilități de organizare, planificare.

VIII. Activitățile și atribuțiile în care va fi implicat formatorul sunt:

 • Elaborează curricula programului de formare în domeniul adicțiilor digitale;
 • Realizează documente suport necesare pentru derularea cursului;
 • Livrează cursul ”Consilier în domeniul adicțiilor”;
 • Elaborează rapoartele de activitate ale sesiunilor de formare profesională;
 • Participă la întâlnirile de lucru cu echipa de proiect și ceilalți colaboratori implicați în cadrul proiectului.

Coordonator proiect,
Bîrdici Olivia
Federația Filantropia