poca-2

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
Contract de finanțare: 226/13.08.2018
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/111413

Nr. 221/ Data: 17.12.2018

 

ANUNȚ
privind selecția unui număr de 60 de persoane care vor participa la activitățile de formare profesională și care vor constitui grupul țintă
din cadrul proiectului
”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
(Cod SIPOCA/My SMIS2014+: 245/1111413)

 

1. Informații generale

Începând cu 13 august 2018, Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății implementează proiectul “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea competențelor teoretice și abilităților practice a 65 de membri din cadrul a 20 ONG membre ale Federației Filantropia cu privire la formularea și promovarea unei propuneri de politică publică alternativă în sănătate, pe o perioadă de 6 luni;

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea de proceduri si mecanisme / instrumente pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea, susținerea si promovarea propunerilor de politici publice în domeniul sănătății de către un grup de lucru format din 25 de reprezentanți ai 20 ONG-uri membre ale Federației Filantropia și de interacțiune a acestora cu autorități / instituții ale administrației publice centrale, pe o perioadă de 8 luni;

Obiectiv Specific 3: Consolidarea dialogului social și civic cu implicarea și participarea activă a cel puțin 100 de reprezentanți ai societății civile, autorităților publice locale și ai factorilor interesați instituționali la consultările publice din cadrul derulării procesului participativ de elaborare a propunerilor de politici publice din domeniul sănătății, pe o perioadă de 3 luni.

3. Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:

 • Rezultat 1 proiect: 6 membri ai FF și 4 angajați / personal conducere si execuție ai MS beneficiază de transfer de cunoștințe si bune practici în inițierea si implementarea PP în domeniul sănătății, inclusiv privind dialogul social si implicarea civica, instrumente de evaluare si monitorizare a PP, egalitate de șanse, dezvoltare durabila, activități de advocacy si lobby, cu accent pe promovarea PP;
 • Rezultat 2 proiect: 60 de persoane din 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia sunt instruite în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate aferente Strategie Naționale de Sănătate (SNS), în conformitate cu legislația în vigoare, cu accent pe instrumente de evaluare si monitorizare a politicilor publice, instrumente si strategii de dialog social si implicare civica, egalitate de șanse, dezvoltare durabila;
 • Rezultat 3 proiect: Un mecanism cu instrumente pentru susținerea si promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății;
 • Rezultat 4 proiect: 1 propunere de politica publica alternativa în domeniul sănătății, elaborata conform HG 775 / 2005, supusa consultării publice, utilizând instrumente de dialog social si de interacțiune cu autoritățile publice.

4. Durata proiectului: 16 luni

5. Bugetul proiectului: 975.818,35 Lei (din care 839.016,24 valoare eligibila nerambursabila și 17.122,78 contribuție proprie a Beneficiarului/ 100.511,33 valoare eligibila nerambursabila și 19.168 Lei contribuție proprie a Partenerului).

6. Informații despre procedura de selecție a participanților la programul de instruire:

6.1. Generalități

Conform cererii de finanțare, activitățile care vor conduce la realizarea celor patru rezultate se vor îndeplini și prin implicarea grupului țintă, selectat de Federația Filantropia, în baza unei Proceduri de selecție.

Selecția se va face în baza unei Metodologii elaborate și aprobate în cadrul proiectului, în baza unor criterii specifice care vor respecta principiile transparenței, nediscriminării, egalității de șanse și de gen: indiferent de vârstă, rasă, naționalitate, religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, gen, handicap etc. Se va urmări participarea unui procent semnificativ de femei, pentru asigurarea principiului egalității de șanse.

Cei 60 de participanți vor fi implicați în activități de instruire (A 3.6) și vor constitui grupul țintă al proiectului. Instruirea se va realiza în domeniul ”Politicilor publice”, cu direcție în domeniul medical și va consta în 5 sesiuni de instruire, a câte 5 zile fiecare, cu 12 participanți per sesiune, organizate în localitatea Sinaia. Costurile ce privesc aspectele logistice sunt acoperite prin proiect.

În urma sesiunilor de instruire, participanții vor contribui la realizarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea inițiativelor de politici publice în domeniul sănătății (A 3.7), dar și la formularea finală a unei propuneri de politici publice (A4.2).

În perioada 20 decembrie 2018 –  9 ianuarie 2019 se derulează procedura de selecție a participanților la programul de formare profesională (sesiuni de instruire):

Categorie

 

Denumire Activitate
60 de persoane din cadrul a 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia, selectați la nivel național, care vor participa la activitățile de instruire și care vor constitui grupul țintă al proiectului. A 3.6 – Instruirea ONG-urilor membre ale Federației pentru dezvoltarea capacității acestora în domeniul formulării și promovării de politici publice;

A 3.7 – Realizarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea inițiativelor de politici publice în domeniul sănătății prin consultarea ONG-urilor membre ale Federației și actorilor sociali interesați;

A4.2 – Formularea finală a unei propuneri de politici publice în domeniul sănătății și elaborarea unei proceduri privind susținerea și promovarea inițiativelor de politici publice;

 

6.2. Calendarul procedurii de selecție:

Nr. crt. Etape Perioada/ termene selecție
1 Transmiterea dosarelor de înscriere/candidatură 20 decembrie 2018 – 9 ianuarie 2019

Termen-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere/candidatură: 9 ianuarie 2019, ora 15.00

2 Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea procedurii de selecție, comunicarea rezultatului procedurii de selecție Termen-limită pentru informarea prin email a candidaților cu privire la rezultatul selecției:

10 ianuarie 2019, ora 18.00*

*candidații vor fi informați prin adresa de email furnizată în CV-ul depus în dosarul de candidatură.

3 Perioadă pentru primirea contestațiilor 11 ianuarie 2019

Termen limită până la care pot fi primite contestațiile: 11 ianuarie 2019, ora 12.00.

4 Transmiterea procesului-verbal de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul). 11 ianuarie 2019

 

5 Întocmire Decizie listă participanți;

Repartiția celor selectați, în urma evaluării dosarelor de candidatură, a interviului și a soluționării contestației, pe grupele de curs;

Comunicare rezultate.

 

12 ianuarie 2019

 

 

*Verificarea dosarelor și admiterea în grupul țintă:

Pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate și înscrise în grupul țintă, pe principiul ”primul venit, primul servit”. Lipsa unuia dintre documente, precum și neîndeplinirea criteriilor de selecție descrise anterior conduce la neînscrierea candidatului în grupul țintă al proiectului.

Dosarele depuse vor fi verificate de către o comisie de selecție formată din: Olivia Bîrdici – Manager proiect, Aurel Borcescu – Expert coordonator formare, Andreea Popescu – Expert comunicare.

Verificarea dosarelor de candidatură vizează îndeplinirea criteriilor de selecție, astfel că, în urma acestei verificări comisia de selecție va întocmi o Decizie ce va conține lista persoanelor admise la sesiunile de instruire.

6.3. Criterii de selecție:

 • Să aibă studii postliceale, sau universitare;
 • Să fie angajat sau voluntar al uneia dintre organizațiile membre ale Federației Filantropia;
 • Să aibă disponibilitate de participare la sesiunile de instruire, respectiv 5 zile a câte 8 ore pe zi, într-o localitate dinafara Bucureștiului;
 • Să fie persoane cu vârsta de peste 18 ani;
 • Să corespundă criteriilor de eligibilitate a grupului țintă din Cererea de finanțare;
 • Să nu fi beneficiat de alte cursuri de formare profesională în alte proiecte cu finanțare din POCA;
 • Să aibă cunoștințe civice și sociale, de operare pe calculator și de utilizare a internetului;
 • Capacitate de lucru în echipă, de comunicare și organizare;
 • Poate face parte din categoria personal de conducere sau de execuție.

Constituie avantaj:

 • Studii universitare în domeniul socio-uman;
 • Experiența în domeniul socio-medical de minim 1 an, cu atribuții/ responsabilități privind furnizarea de servicii medicale;
 • Funcțiile de conducere sau de coordonare a unor activități din domeniul socio-medical;

6.4 Dosarul de înscriere:

Pentru înscrierea în grupul țintă se va depune un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

 • Copie CI/BI;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, recomandări, alte documente doveditoare);
 • CV în format Europass, semnat pe fiecare pagină de către candidat (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon);
 • Scrisoare de intenție;
 • Scrisoare de recomandare din partea Instituției în care își desfășoară activitatea;
 • Formular Acord de utilizare a datelor personale (Anexa 1 – Formular referitor la consimțământul participanților pentru prelucrarea datelor cu caracter personal);
 • Formular de înregistrare grup țintă (Anexa 2 – Formular individual participanți);
 • Adeverință care să ateste statutul de angajat sau voluntar al organizației membre a Federației Filantropia, semnată și datată;
 • Declarație de eligibilitate a candidatului că nu beneficiază/ a beneficiat de cursuri finanțate prin POCA și referitoare la disponibilitatea de participare pe toată perioada sesiunilor de instruire, cât și derulării proiectului.

În cazul în care documentele menționate sunt transmise prin email, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original și a le preda Managerului de proiect.

6.5. Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

 • pe e-mail (scan) la adresa: sipoca245@federatia-filantropia.ro (în perioada 20 decembrie 2018 – 9 ianuarie 2019, conform calendarului de la punctul 6.2.)

SAU

 • personal la sediul Federației Filantropia, sediul de implementare a proiectului, din Bdv. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, etaj.6, Ap. 16, sector 4, București, telefon 0741.088.936 (în perioada 20 decembrie 2018 – 9 ianuarie 2019, doar în zilele lucrătoare).

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 9 ianuarie 2019, ora 15.00.

6.6. Selecția finală

În cazul în care s-au înscris mai mulți participanți eligibili față de numărul de 60 prevăzut în grupul țintă al proiectului, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

a. Experiența profesională a participantului

 • 0-2 ani – 5 pct
 • 2-4 ani – 10 pct
 • 6-8 ani – 15 pct
 • Peste 10 ani – 20 pct

b. Capacitatea și experiența organizației din care face parte în prestarea serviciilor medicale, cât și implicarea în procese privind elaborarea și revizuirea de politici publice

 • 0-2 ani – 5 pct
 • 2-4 ani – 10 pct
 • 6-8 ani – 15 pct
 • Peste 10 ani – 20 pct

c. Experiența în proiecte finanțate prin programe europene (dacă este cazul)

 • 1 proiect finanțat – 10 pct
 • 2 proiect finanțate– 15 pct
 • Peste 2 proiect finanțate – 20 pct

Candidatul care va obține punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis.

6.7. Contestații

La finalul procedurii de selecție, candidatul fiind informat prin e-mail despre rezultat admis/respins. Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație conform calendarului identificat la punctul 6.2. Contestațiile vor conține în mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate și se vor depune în felul următor:

 • pe e-mail la adresa: sipoca245@federatia-filantropia.ro SAU
 • personal la sediul Federației Filantropia din Str. Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București.

Contestațiile vor fi analizate de comisia de selecție, iar rezultatul va fi adus la cunoștință candidatului prin e-mail.

7. Următoarele Anexe fac parte integrantă din metodologia de selecție:

Anexa 1 – Formular referitor la consimțământul participanților pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

Anexa 2 – Formular de înregistrare grup țintă;

Anexa 3 – Adeverința care atestă statutul de angajat/ voluntar

Anexa 4 – Declarație de eligibilitate a candidatului că nu beneficiază/ a beneficiat de cursuri finanțate prin POCA și exprimarea disponibilității de participare pe toată perioada sesiunilor de instruire.

 

Întocmit,
Manager Proiect SIPOCA 245
Olivia Nicoleta BÎRDICI

Expert comunicare SIPOCA 245
Andreea POPESCU

 

Anexa 1
Formular referitor la consimțământul participanților
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Ghidul beneficiarului POCA – versiunea iulie 2018
Anexa 12 – Formular individual participanţi

 

CONSIMȚĂMÂNT
PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/subsemnata ………………………, posesor al CI…, nr…………………… eliberat de ……………..…., în calitate de …………………………… al organizației…………………………….., în cadrul proiectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, cod SIPOCA/cod My SMIS: 245/ 111413, declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate ale AM POCA să proceseze datele mele personale, în cadrul activităților de instruire realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul implementării contractul de finanțare încheiat în cadrul proiectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, cod SIPOCA/cod My SMIS: 245/ 111413.

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic MYSMIS sau adresa de email ……………………………..

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

 

Nume și prenume (litere mari de tipar) ……………….…………
Data:…………………..
Semnătura ……………….……….

Notă:

În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, autorităţile de management ale programelor operaţionale raportează informaţii referitoare la participanţii la activităţile aferente proiectelor finanţate din Fondul social european. Raportarea acestor informații în legătură cu participanții și entitățile finanțate din POCA se face în baza unor indicatori comuni de realizare și de rezultat, incluși în Anexa I a regulamentului sus-menționat.

Datele colectate sunt utilizate exclusiv pentru a informa Comisia Europeană dacă proiectele finanţate se adresează în mod nediscriminatoriu grupului ţintă (definit drept totalitatea persoanelor cărora le sunt adresate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului), identificat în respectivul program operaţional.

 

Anexa 2
Formular de înregistrare grup țintă

 

 1. Nume și prenume participant:         _____________________________________
  ______________________________________________________________________________
 1. CNP:         _____________________________________
 2. Data nașterii:         _____________________________________
 3. Informații privind genul:
 • Femeie
 • Bărbat
 1. Domiciliu de reședință:         ______________________________________
  Sat                                            ______________________________________
  Comună                                    ______________________________________
  Oraș                                          ______________________________________
  Județ/Sector                                       ______________________________________
  Cod poștal                                ______________________________________
  Domiciliu de corespondență:  _____________________________________
  Sat                                            ______________________________________
  Comună                                    ______________________________________
  Oraș                                          ______________________________________
  Județ/Sector                                        _____________________________________
  Cod poștal                                ______________________________________
 1. Număr de telefon:                            ______________________________________
 2. Număr de telefon (alternativ): ______________________________________
 3. Adresa de e-mail: _____________________________________
 4. Adresa de e-mail (alternativă): ______________________________________
 5. Denumire angajator:         ______________________________________

_______________________________________________________________________________

 1. Tipul instituție la care sunt angajat:
 • Administrație publică centrală
 • Administrație publică locală
 • ONG/Universitate
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Instituție din sistemul judiciar
 1. Titlul cursului: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Perioada de desfășurare a activității de instruire
 • Data de începere a instruirii: ____________________________________________________
 • Data estimată de finalizare a instruirii _____________________________________________
 1. Informații privind vârsta împlinită la data începerii activității de instruire:___________________
 2. Informații privind nivelul studiilor absolvite până la data începerii activității de instruire:
 • Studii superioare (ISCED 5-8)
 • Studii liceale (ISCED 3) sau studii postliceale (ISCED 4)
 • Studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)
 1. Informații privind apartenența la grupuri vulnerabile:
 • Locuiesc într-o gospodărie alcătuită dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere
 • Sunt migrant, de origine străină sau fac parte dintr-o minoritate (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)
 • Sunt o persoană cu dizabilități
 • Fac parte dintr-o categorie defavorizată (altele decât cele de mai sus)
 • Nu am adăpost sau sunt afectat/afectată de excluziunea locativă

 

Semnătură participant:
Data

  

Anexa 3 – Adeverință
care atestă statutul de angajat/ voluntar
(variantă recomandată)

 

Se adeverește prin prezenta că dl./ dna………………………………………….. a activat în perioada …………………………………în calitate de angajat/ voluntar al Asociației/ Organizației……………………………………………… implicându-se în activitățile specifice desfășurate sub egida Asociației/ Organizației.

Activitățile desfășurate:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi  dlui./dnei. ………………………………………la completarea Dosarului personal, conform Procedurii de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului ”politici publice alternative în domeniul sănătății”, cod SIPOCA 245/ My SMIS 111413, implementat de Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății.

Data
Semnătură
Președinte/Director instituție

 

Anexa 4
Declarație de eligibilitate a candidatului
că nu beneficiază/ a beneficiat de cursuri finanțate prin POCA și exprimarea disponibilității de participare pe toată perioada sesiunilor de instruire

 

Subsemnatul/subsemnata___________________________, posesor al BI/ CI, seria_________nr.__________________, eliberat de_________________, data/locul nașterii_____________________, CNP________________________, cu domiciliul / reședința în localitatea___________________ strada_______________nr._____________, bloc__________, ap_________, județ______________, telefon____________, email________________________, doresc să particip la activitățile desfășurate în cadrul priectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”, cod SIPOCA/cod My SMIS: 245/ 111413, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectivul specific 1.1 – 1.1 POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP și implementat de Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății.

Denumire organizație/ angajator____________________________________________

Prin prezenta, declar că nu am participat și nici nu particip în prezent la programe de formare având competențe similare cu cele ale prezentului proiect.

Declar că nu sunt înregistrat ca membru în grupul țintă al unui alt proiect finanțat prin fonduri europene care desfășoară activități similare cu cele ale acestui proiect.

Cu privire la prelucrarea imaginii mele am fost informat de drepturile care îmi revin așa cum sunt acestea reglementate de dispozițiile art. 13-18 din Legea nr. 677/2001.

Prin prezenta declarație îmi exprim în mod explicit acordul, expres și neechivoc, că renunț la orice pretenție materială / financiară, care ar putea rezulta din utilizarea imaginii mele (foto sau video) în mod public în documente tipărite, mediul on-line sau canale de comunicare ale proiectului, precum www.federatia-filantropia.ro

Numele și prenumele_________________
Data____________________
Semnătura_______________

*Anexele pot fi transmise în format editabil la cerere.

 

Documentul poate fi salvat pe calculator în format pdf: Politici publice alternative în domeniul sănătății.

 

proiect-cofinantat