MEMBRII:

 1. Asociaţia „Diaconia”, cu sediul în Bucureşti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, cod fiscal 12569965;
 2. Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, cu sediul în Iaşi , str. Costache Negri nr. 48, jud. Iaşi, cod fiscal 14832064;
 3. Asociaţia „Vasiliada”, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 3, jud. Dolj, cod fiscal 14190045;
 4. Fundaţia „Filantropia Timişoara” sediul în Timişoara, str. C.D. Loga nr. 7, jud. Timiş, cod fiscal 18296309;
 5. Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana” Filiala Cluj, cu sediul în Cluj Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 18, jud. Cluj, cod fiscal 9237010;
 6. Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” cu sediul în Alba-Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 16, jud. Alba, cod fiscal 14188746;
 7. Asociaţia Filantropică Creştin-Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare”, cu sediul în Galaţi, str. Basarabiei nr. 109, jud. Galaţi, cod fiscal 11834770;
 8. Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei nr. 2, jud. Ialomiţa, cod fiscal 14710458;
 9. Asociaţia „Letca Nouă”, cu sediul în Giurgiu, str. Episcopiei nr. 13, cod 080015, jud. Giurgiu, cod fiscal 19259465;
 10. Asociaţia „Filantropia Severin”, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. I. Ghe. Bibicescu nr. 6, judeţul Mehedinţi, cod fiscal 17079735;
 11. Misiunea Socială Diaconia cu sediul în Chişinău, Str. 31 august 1989, nr. 161, înregistrată la Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lângă Guvernul Republicii Moldova hotărârea în baza Certificatului de înregistrare 1803 / 22.10.2003;
 12. Fundaţia „Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău, cu sediul în Bacău, str. 9 Mai nr. 48, judeţul Bacău, cod fiscal 24213235;
 13. Fundaţia pentru copii „Sfântul Sava” Buzău – cu sediul în Buzău, str. Bistriţei nr. 19, judeţul Buzău, cod fiscal 5681027;
 14. Fundația „Bucuria ajutorului” – cu sediul în București, Str. Piscului nr. 1, cod fiscal 27303715;
 15. Asociația „Filantropia Oradea” – cu sediul în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 3, județul Bihor, cod fiscal 25661911;
 16. Asociația „Filantropia Ortodoxă Sibiu” – cu sediul Sibiu, Str. Dealului nr. 13, județul Sibiu, cod fiscal 26346475;
 17. Asociația „Filantropia Porolissum” cu sediul în Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 9, județul Sălaj, cod fiscal 26470057;
 18. Asociația Asociaţia „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” – Hârja cu sediul în sat Hârja, com. Oituz nr. 82, jud. Bacău, cod fiscal 30368390;
 19. Asociația „Codrii Mamului – Fumureni” cu sediul în Bvd. Camil Ressu, nr.64, Bucuresti, sect.3, cod unic de identificare 30137132;
 20. Asociația „Filantropia Arad” cu sediul în Arad , strada Episcopiei nr. 43 3 codul unic de identificare 31334701;
 21. Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” cu sediul în Str. Garofiţei nr. 1, Cod poştal 600087, Mun. Bacău, Jud. Bacău, codul unic de identificare 18217612;
 22. Asociaţia Centrul Diaconal „Casa Creştină” cu sediul în Str. Mihai Bravu, nr. 11, 130004, Mun. Târgovişte, Jud. Dâmboviţa, codul unic de identificare 16707629;

în conformitate cu prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii, fundaţii şi federaţii, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 246/18.07.2005 decid modificarea Statutului Federaţiei Filantropia, după cum urmează:

 

CAPITOLUL I.  DENUMIREA, SEDIUL, STATUTUL JURIDIC, DURATA

Articolul 1. Denumirea este „FEDERAŢIA FILANTROPIA„, ce va fi denumită în continuare Federaţia.

Articolul 2.  Federaţia are sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Maria nr. 1, bloc P5B, ap. 16 și sediul operațional în Str. Sf, Ecaterina nr. 4-6, sector 4. Sediul Federaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale.

Articolul 3 (1) Federaţia este persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial (nonprofit), apolitică şi neguvernamentală, potrivit cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Statut.

(2) Federaţia se înfiinţează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane (Hotărârile Sfântului Sinod numărul 905/2006, 3806/2006 şi 292/2007) şi are ca Preşedinte de onoare pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

(3) Permanența Consiliului Național Bisericesc este garantul funcționării Federației Filantropia întru îndeplinirea misiunii și scopului acesteia și are dreptul de verificare și control, precum și de validare a deciziilor strategice de dezvoltare și a deciziilor principale.

(4) Federaţia se poate afilia la federaţii, confederații și alte organizații din ţară sau străinătate şi poate înfiinţa sau participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale potrivit scopurilor sale.

Articolul 4. Federaţia se înfiinţează pe o durată nelimitată de timp.

 

CAPITOLUL II . VIZIUNEA,  MISIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Articolul 5. Viziunea, misiunea, scopul şi obiectivele Federaţiei sunt în concordanţă cu strategia şi legiuirile Bisericii Ortodoxe Române (BOR) în domeniul social, precum şi cu legislaţia de stat în vigoare.

Articolul 6. (1) Viziunea Federaţiei este: „O Biserică mereu vie prin membrii Săi şi relevantă prin faptele Sale pentru oameni şi comunităţile lor”

(2) Misiunea Federaţiei este să sprijine Biserica Ortodoxă Română în lucrarea ei social – filantropică săvârşită pentru oameni şi comunităţile lor, în spiritul învăţăturii creştine.

(3) Scopul Federaţiei este să crească impactul şi eficienţa acţiunilor sociale ale organizaţiilor membre sau partenere şi a structurilor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, prin integrarea lor într-un răspuns unitar, coordonat, coerent şi eficient la provocările sociale actuale.

(4) În atingerea scopului său, Federaţia, prin membrii săi, îşi va deservi toţi beneficiarii, fără nici o formă de discriminare.

Articolul 7. Obiectivele Federaţiei sunt:

 1. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a membrilor, membrilor asociați și a altor organizații non guvernamentale ce funcționează cu binecuvântarea BOR și a sectoarelor social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române (BOR), dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor de formare și ocupare și a serviciilor de sănătate și asistență socială;
 2. Dezvoltarea cooperării dintre organizațiile membre, inclusiv organizații asociate;
 3. Dezvoltarea cooperării cu organizaţiile aspirante la statutul de membru, cu sectoarele social-filantropice ale BOR, cu entități private profit și non profit, cu instituții și autorități publice centrale și locale de la nivel național și internațional, în vederea atingerii obiectivelor comune;
 4. Susţinerea intereselor organizațiilor membre ei în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice sau private;
 5. Îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile de interes ale Federaţiei: asistenţă socială, medical, social-medical, educaţional, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare comunitară, protecția mediului, promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti;
 6. Elaborarea şi implementarea de strategii, programe și proiecte comune în domeniile: asistenţă socială, medical, social-medical, educaţional, dezvoltarea resurselor umane și furnizare de formare continuă și servicii de ocupare, dezvoltare comunitară, protecția mediului, promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti și conservare, restaurare și gestionare obiective de patrimoniu;
 7. Consolidarea capacității de furnizare de servicii de dezvoltare organizațională și dezvoltare de resurse umane pentru structuri ale organismelor eparhiale, autorităților publice și ale societății civile;
 8. Înființarea de unități sanitare specializate în îngrijiri paliative: spitale (cu spitalizare continuă și de zi), ambulatorii, centre de zi și echipe specializate pentru îngrijiri la domiciliu; acordarea de îngrijiri paliative în unitățile proprii cât și în unități sanitare și medico-sociale, conform unor convenții de tip parteneriat;
 9. Înființarea de unități sanitare: spitale (cu spitalizare continuă și de zi), ambulatorii, echipe pentru îngrijiri la domiciliu, în diferite domenii de specialitate, conform nomenclatorului de specialități în vigoare, acordarea asistenței de specialitate în unitățile proprii cât și în unitățile sanitare și medico-sociale, conform unor convenții de tip parteneriat;
 10. Elaborarea și implementarea de programe, politici și proiecte de dezvoltare comunitară și regională;

Articolul 8. Pentru atingerea obiectivelor sale, Federaţia dezvoltă următoarele activităţi, fără a se limita însă la acestea:

 1. Furnizarea de servicii de dezvoltare organizațională (consultanţă, training, mentoring și coaching, evaluare, analiză etc) precum și de alte forme de asistență pentru dezvoltare pentru organizaţiile membre, asociate, candidate la aderare, pentru alte organizaţii nonguvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea BOR, pentru sectoarele social-filantropice ale eparhiilor BOR, precum și pentru alte entități private profit și non profit, instituții și autorități publice centrale și locale de la nivel național și internațional;
 2. Furnizarea de servicii de formare profesională continuă pentru adulţi (cursuri de instruire, perfecţionare, calificare şi specializare), precum şi alte forme de învățare pe tot parcursul vieții, în domenii relevante pentru obiectivele Federației, precum şi în alte domenii de interes, activități de învățământ preșcolar, primar, secundar general, secundar tehnic sau profesional, activități de învățământ superior universitar și nonuniversitar, învățământ în domeniul cultural, sportiv și recreațional precum și activități de suport pentru învățământ, furnizarea de activități sportive, recreative și distractive;
 3. Furnizarea de servicii de ocupare, servicii privind forța de muncă, servicii de furnizare și management a forței de muncă;
 4. Furnizarea de servicii de sănătate și asistență socială, activități referitoare la sănătatea umană, servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială cu cazare, activități de asistență socială fără cazare;
 5. Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanţatori publici sau privaţi, în vederea atingerii obiectivelor proprii sau pentru a susține obiectivele membrilor;
 6. Realizarea de programe și proiecte în domeniile de interes ale Federației Filantropia: asistenţă socială, medical, social-medical, educaţional, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare comunitară, protecția mediului, promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, conservare, restaurare și gestionare obiective de patrimoniu;
 7. Organizarea şi facilitarea de schimburi de experienţă şi de bune practici între membrii, între aceștia și structurile BOR sau între aceştia şi organizaţii cu profil similar, din ţară şi din străinătate;
 8. Desfăşurarea de programe de stimulare a voluntariatului şi de implicare a comunităţilor în rezolvarea propriilor probleme;
 9. Redactarea de documente programatice de acțiune și poziție comună a membrilor în domeniile furnizării de servicii sociale, medicale, educaţionale şi comunitare;
 10. Participarea, prin reprezentanţi, la dezbateri și consultări publice în organisme consultative sau deliberative în domeniul său de activitate, în vederea susținerii și promovării obiectivelor proprii și ale membrilor (advocacy);
 11. Elaborarea de proiecte de acte normative noi și de propuneri de modificare a celor în vigoare în domeniile de interes pentru Federației şi promovarea lor pe lângă autoritățile competente (lobby);
 12. Desfăşurarea de campanii de informare, sensibilizare şi educare a opiniei publice cu privire la subiecte relevante pentru activitatea Federației și care afectează calitatea vieţii şi demnitatea umană, activități de publicitate și activități de studiere a pieței, activități ale agențiilor de publicitate și servicii de reprezentare media, activități de sondare a opiniei publice;
 13. Promovarea Federației pe lângă eparhiile BOR din țară și din străinătate și în rândul ONGurile care funcționează cu binecuvântarea BOR pentru consolidarea legăturilor de cooperare și atragerea de noi membri;
 14. Dezvoltarea de programe de cercetare şi dezvoltare (studii şi cercetări de analiză şi diagnoză socială sau interdisciplinară), în domenii relevante pentru obiectivele Federației, precum şi în alte domenii de interes, activități de cercetare –dezvoltare în științe sociale și umaniste precum și alte activități profesionale, științifice și tehnice;
 15. Dezvoltarea de contacte și de proiecte de schimburi culturale cu instituţii din spațiul românesc, european și extra-european (inclusiv cu instituții și organizații din diaspora românească) pentru promovarea dialogului inter-cultural şi inter-etnic;
 16. Realizarea de programe de informare şi promovare a valorilor europene şi a acquis-ului comunitar;
 17. Editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio şi TV în scopul promovării activităţilor: activități de tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activități de editare a cărților, ziarelor,revistelor și alte activități de editare, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, activități de difuzare și transmitere de programe, activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe precum și alte activități de servicii informaționale;
 18. Furnizarea către organizațiile membre sau către terți și parteneri a unor servicii de activități juridice, activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, activități de consultanță în management, relații publice, comunicare și afaceri;
 19. Multiplicarea surselor de finanțare inclusiv dar fără a se limita la activități de strângere de fonduri (campanii, acţiuni şi evenimente publice), activități generatoare de venit, înființarea de entități cu scop patrimonial sau de entități din sfera economiei sociale;
 20. Organizarea de activități de atragere de resurse (campanii, acţiuni şi evenimente publice), altele decât de natură financiară (voluntari, expertiză, bunuri etc), furnizarea de servicii de organizare a evenimentelor, expozițiilor, târgurilor și congreselor, activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specifice de secretariat, activități de traducere scrisă și orală-interpretariat, activități fotografice, activități de spectacole, culturale și recreative, activități de creație și interpretare artistică, activități ale bibliotecilor, muzeelor, arhivelor și alte activități culturale.
 21. Alte activităţi asociative pe care Adunarea Generala le consideră necesare şi conforme cu scopul şi obiectivele sale.

Articolul 9. Federaţia poate desfăşura orice activităţi economice directe, aflate în legătură cu realizarea scopului propus şi poate înfiinţa societăţi comerciale al căror profit obţinut din activităţile specifice, dacă nu se reinvesteşte în aceleaşi societăţi comerciale, se foloseşte obligatoriu pentru realizarea scopului Federaţiei.

 

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL ȘI VENITURILE FEDERAŢIEI

Articolul 10. La data constituirii, patrimoniul iniţial al Federaţiei este în valoare de 1.000 lei.

Articolul 11. Patrimoniul mobil și imobil se va compune din următoarele surse:

 1. finanţare pentru proiecte în acord cu Statutul Federaţiei;
 2. donaţii de la persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate;
 3. subvenţii şi sponsorizări;
 4. legate testamentare;
 5. subscripţii publice şi alte forme de colectare de fonduri şi ajutoare umanitare, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 6. venituri și bunuri provenite din orice alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare sau prezentului Statut, inclusiv beneficiile obţinute din activităţile economice desfăşurate de Federaţie.

Articolul 12. Patrimoniul Federaţiei nu poate fi utilizat pentru alt scop decât cel prevăzut în prezentul Statut. Orice act juridic sau operaţiune care sunt contrare acestui scop vor fi nule.

Articolul 13.  Patrimoniul Federaţiei se va reflecta in registrele contabile ale Federaţiei, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Disponibilităţile băneşti, în moneda românească sau străină, vor fi păstrate în conturi bancare deschise la bănci din România, respectând legislaţia în vigoare şi principiul transparenţei.

Articolul 13.1. Veniturile Federației provin din:

 1. cotizațiile membrilor;
 2. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
 3. dividendele societăților comerciale înființate de Federație;
 4. venituri realizate din activități economice directe;
 5. donații, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV. MEMBRII FEDERAȚIEI

Articolul 14. Federaţia este formată din membrii fondatori şi membrii care sunt admişi ulterior, potrivit procedurii prevăzute în prezentul Statut.

Articolul 15. Asociaţiile şi fundaţiile care constituie Federaţia îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

Articolul 16. (1) Pentru a fi eligibilă pentru calitatea de membru, o asociaţie sau fundaţie trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. funcţionează cu binecuvântarea eparhiei;
 2. este desemnată de către eparhie ca reprezentativă pentru activitatea social-filantropică din cuprinsul său;
 3. scopul şi obiectivele organizaţiei vizează dezvoltarea de programe pe întreg cuprinsul eparhiei;
 4. întruneşte criteriile de performanţă în furnizarea serviciilor şi dovedeşte capacitate organizaţională pentru a contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor proprii şi ale federaţiei.

(2) Detalierea criteriilor de eligibilitate va fi cuprinsă în Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Federaţiei.

(3) La Federaţie pot adera asociaţii sau fundaţii care funcţionează în afara teritoriului României, pe teritoriul canonic al eparhiilor Patriarhiei Române din diaspora şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, în condițiile legii statului pe teritoriul cărui funcționează, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o au iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România.

Articolul 17. (1) Pentru a dobândi calitatea de membru, o asociaţie sau fundaţie trebuie:

 1. să prezinte organelor de conducere ale Federaţiei Statutul, raportul Cenzorului sau al Comisiei de Cenzori din care să reiasă ca aceasta nu se află în procedură de executare silită / insolveță și nu are datorii la bugetul de stat şi informaţii privind bugetul şi diverşii parteneri ai ONG-ului;
 2. să declare că va respecta principiile pe baza cărora funcţionează Federaţia şi va acţiona pentru realizarea obiectivelor Federaţiei;
 3. să facă dovada integrării în documentele proprii a deciziilor și hotărârilor sinodale;
 4. să aducă dovezi ale experienţei sale profesionale pe baza programelor şi rezultatelor;
 5. să prezinte orice alte documente sau referinţe pe care Adunarea Generală le poate stabili, din timp în timp.
 6. să completeze Cererea de Aderare, în forma aprobată de Adunarea Generală.

(2) Cererea de aderare se face în scris şi se adresează Consiliului Director care o va înregistra și o va aviza. În cazul unui aviz favorabil, cererea va fi supusă aprobării Adunării Generale.

Articolul 18.  (1). În urma propunerii Consiliului Director, Adunarea Generală decide asupra candidaturii, în prima şedinţă după înregistrarea acesteia. Hotărârea de admitere sau respingere a candidaturii va fi luată cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi. Din momentul admiterii, candidatul devine membru și dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate.

(2).  O organizație (asociație/fundație) care solicită aderarea la Federație dar nu îndeplinește în totalitate exigențele art. 16 si 17 din Statutul Federației poate fi acceptată ca membru asociat al Federației, dar în condițiile expuse în următoarele paragrafe:

 1. După acceptarea unui ONG candidat ca membru asociat, respectivul membru intră într-o perioadă de preaderare în care va depune toate eforturile pentru a se conforma cerințelor articolelor 16 și 17 din Statut.
 2. În perioada de preaderare, ONG-ul membru asociat se bucură de toate drepturile rezultate din Statut, exceptând dreptul de vot în Adunarea Generală.
 3. Federația Filantropia se angajează să îi acorde, pe această perioadă, asistență tehnică pentru îndeplinirea cerințelor amintite, în vederea aderării ca membru cu drepturi depline, mai ales prin organizațiile din aceeași mitropolie.
 4. Perioada de preaderare va fi de regulă perioada de timp cuprinsă între momentul Adunării Generale în care se ia decizia de acceptare ca membru asociat și momentul următoarei Adunări Generale, dacă membrii Adunării Generale nu hotărăsc altfel.
 5. La momentul Adunării Generale care încheie perioada de preaderare, membrii acesteia reiau procedura de analiză a dosarului completat de ONG-ul membru asociat, pentru a constata conformitatea acestuia cu cerințele Statutului.
 6. Dacă nu se constată conformitatea, în funcție de motivele expuse, membrii Adunării Generale vor hotărî dacă extind perioada de preaderare sau dacă ONG-ul membru asociat își pierde această calitate și este exclus din Federație, caz în care acest ONG va relua procedura de aderare ca orice alt ONG candidat.

Articolul 19. (1) Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:

 1. organizația membră renunță expres la calitatea de membru printr-o notificare scrisă adresată Consiliului Director. Renunţarea devine efectivă după trecerea unui termen de 30 de zile, calculat de la data înregistrării notificării.
 2. organizația membră s-a dizolvat. În acest caz, calitatea de membru încetează de drept pe data hotărârii de dizolvare.
 3. organizația membră se află într-o situație de incompatibilitate juridică sau legală Situațiile de incompatibilitate vor fi definite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare;
 4. organizația membră a adus grave prejudicii de imagine Bisericii Ortodoxe Române sau Federației și, ca urmare, Permanența Consiliului Național Bisericesc a solicitat excluderea.
 5. organizației membre i-a fost retrasă binecuvântarea eparhiei;
 6. organizația membră nu s-a prezentat la trei ședințe succesive ale Adunării Generale;
 7. organizația membră este exclusă de către Adunarea Generală prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director, pentru alte situații decât cele prevăzute mai sus.

(2) Membrul care s-a retras ori a fost exclus din Federaţie este dator să-şi îndeplinească toate

obligaţiile pe care şi le-a asumat faţă de aceasta prin raporturi contractuale încheiate în nume propriu sau în numele unor terţi. Membrul care s-a retras ori a fost exclus din Federaţie, este obligat să-şi achite cotizaţia restantă până la data efectivă de validare a retragerii sau excluderii.

(3) În toate cazurile prevăzute mai sus, asociatul nu are dreptul la patrimoniul Federaţiei.

Articolul 20. Membrii Federaţiei au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Federaţiei;
 2. să ia parte la Adunările Generale şi la orice manifestare a Federaţiei;
 3. să beneficieze de sprijin, asistenţă şi îndrumare în activitatea pe care o derulează;
 4. să beneficieze de programele şi acţiunile desfăşurate de Federaţie;
 5. să se retragă din Federaţie, fără însă, ca în această situaţie, să i se restituie cotizaţia sau celelalte donaţii făcute.

Articolul 21. (1) Membrii Federaţiei au următoarele obligaţii:

 1. să desfăşoare activităţi în vederea îndeplinirii scopului şi a obiectivelor prevăzute în prezentul statut;
 2. să respecte Statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Federaţiei și regulamentele de organizare și funcționare;
 3. să respecte Statutul și hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 4. să informeze Consiliul Director al Federaţiei, prin notificare scrisă, asupra oricăror modificări în structura sau activitatea sa, care ar putea influenţa activitatea Federaţiei.
 5. să transmită Consiliului Director o copie a Raportului anual de activitate avizat de Permanența Consiliului Eparhial și aprobat de Adunarea Eparhială din eparhia în care funcționează și a bilanțului contabil anual propriu, după ce acestea au fost aprobate de propria Adunare Generală, dar nu mai târziu de 31 mai al anului în care se depune bilanțul.

(2) Totalitatea organizațiilor membre în Federație din cuprinsul unei mitropolii, alcătuiesc un colegiu mitropolitan.

 

CAPITOLUL V . ORGANELE DE CONDUCERE,  ADMINISTRARE  ŞI CONTROL

Articolul 22. (1) Modul de organizare şi funcţionare al Federaţiei și implicit, al organizațiilor membre atunci când se manifestă în cadrul sau ca parte a Federației, se stabileşte prin prezentul Statut, Regulamentele interne de organizare şi funcţionare, precum şi prin orice alte acte interne de organizare şi funcţionare.

(2) În afara Federației, fiecare organizație membră a Federaţiei funcţionează pe baza propriului Statut.

Articolul 23. Organele de conducere, administrare şi control ale Federaţiei sunt: Adunarea Generală a membrilor Federaţiei, Consiliul Director şi  Cenzorul.

Articolul 24. Federaţia funcţionează în conformitate cu următoarele principii de bază:

 1. Identitatea şi autonomia fiecărei organizaţii membre este respectată, fiecare păstrându-şi propria personalitate juridică şi propriul patrimoniu;
 2. Procesul de luare a deciziilor este democratic;
 3. Cooperarea se bazează pe deschidere, încredere şi respect reciproc;
 4. Cooperarea este caracterizată printr-o informare şi transparenţă deplină şi corectă.
 5. Membrii Federației respectă și își asumă responsabilitatea care decurge din faptul că Federația funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al BOR.

Articolul 25. (1) Organul de conducere al Federaţiei este Adunarea Generală, compusă din toţi membrii Federaţiei.

(2) Organizațiile membre sunt reprezentate în Adunarea Generală de către președintele organizației sau de către o altă persoană mandatată în scris de către forul conducător.

(3) Desemnarea reprezentantului va fi comunicată Consiliului Director al Federației.

(4) Preşedintele Federaţiei Filantropia este Preşedintele Consiliului Director.

(5) Calitatea de membru în Adunarea Generală dă dreptul la un singur vot în acest organism.

Articolul 26. (1)  Adunarea Generală se întrunește anual în şedinţă  ordinară, în primul trimestru al anului, urmând ca, de fiecare dată când este necesar, să se convoace şedinţe extraordinare.

(2) Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către Preşedinte, cu precizarea datei, locului şi a ordinii de zi a şedinţei, stabilite de Consiliul Director. Convocarea se face în scris, cu cel puţin 10 zile înainte de data Adunării.

(3) Convocarea Adunării Generale extraordinare se poate face la solicitarea a cel puțin jumătate plus 1 (unu) din numărul membrilor sau la solicitarea Preşedintelui, a Consiliului Director sau a Cenzorului. Convocarea se face cu cel puțin 5 zile înaintea şedinţei, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se data, locul şi ordinea de zi a şedinţei.

(4) Permanența Consiliului Național Bisericesc, prin Președintele ei, poate convoca ședințe extraordinare ale Adunării Generale sau Consiliului Director atunci când reprezentanți sau membri ai Federației au încălcat statutul și prevederile regulamentare sau au adus grave prejudicii de imagine Bisericii Ortodoxe Române sau activității Federației.

Articolul 27. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei şi orice alte acte interne de organizare şi funcţionare;
 2. aprobă modificările la Statutul și la Actul constitutiv propuse de Consiliul Director și avizate de Permanența Consiliului Național Bisericesc;
 3. aprobă planurile strategice multianuale, planurile operaționale anuale şi politicile propuse de Consiliul Director;
 4. aprobă rapoartele periodice de activitate ale Consiliului Director, rapoarte semestriale de executare a bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil și proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
 5. aprobă rapoartele Cenzorului, dând descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
 6. stabileşte criteriile de aderare sau excludere la/din Federaţie;
 7. decide admiterea şi excluderea membrilor asociaţi, în conformitate cu prevederile statutare;
 8. stabileşte cuantumul şi periodicitatea plăţii cotizaţiei;
 9. stabileşte numărul de membri ai Consiliului Director;
 10. cu avizul Permanenței Consiliului Național Bisericesc aprobă candidații propuși de colegiile mitropolitane pentru statutul de membru în Consiliul Director și Cenzorul;
 11. cu avizul Permanenței Consiliului Național Bisericesc, revocă membrii Consiliului Director şi Cenzorul;
 12. dispune îndeplinirea de către Consiliul Director, a oricăror atribuții permise de prezentul Statut sau de lege, în vederea atingerii scopurilor Federaţiei;
 13. aprobă afilierea la alte federaţii, confederaţii și organizații din țară și din străinătate;
 14. aprobă dizolvarea Federaţiei şi numeşte lichidatorii;
 15. îndeplineşte orice alte activităţi permise în prezentul Statut sau de lege, în vederea atingerii scopurilor Federaţiei.

Articolul 28. (1) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu (1/2+1) din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu (1/2+1) din membrii prezenţi. În caz de egalitate, votul Preşedintelui este decisiv.

(2) În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua şedinţă va fi organizată în decurs de 2 săptămâni cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu (1/2+1) din voturile membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.

Articolul 29. Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal al şedinţei ce va fi comunicat membrilor Federaţiei. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.

Articolul 30 (1) Preşedintele Federaţiei Filantropia este consilierul patriarhal din cadrul sectorului social-filantropic al Administrației Patriarhale, responsabil cu Federația Filantropia.

(2) Preşedintele Federației Filantropia are următoarele atribuțiuni:

 1. exercită funcţia de Preşedinte al Adunării Generale a Federaţiei și al Consiliului Director.
 2. convoacă și prezidează Adunarea Generală și Consiliul Director.
 3. supraveghează modul în care structurile de conducere ale Federației gestionează punerea în aplicare a planului strategic aprobat de Adunarea Generală prin cooperarea directă cu Consiliul Director.
 4. Este reprezentantul legal al Federației Filantropia, are drept de semnătură în bancă și reprezintă Federația Filantropia în fața organismelor centrale bisericești: Sfântul Sinod, Consiliul Național Bisericesc și Permanența Consiliului Național Bisericesc.
 5. Președintele este membru cu drept de vot în Consiliul Director.
 6. Preşedintele Federaţiei, ori de câte ori acesta nu poate fi prezent, va delega prezidarea unui membru al Consiliului Director, acesta preluându-i prerogativele, sarcinile şi atribuţiile;
 7. Supervizează și coordonează activitatea directorului executiv, în procesul de aplicare si implementare a planurilor operaționale anuale aprobate de Consiliul Director și a activităților curente.
 8. Avizează și coordonează redactarea și prezentarea rapoartelor pentru Permanența Consiliului Național Bisericesc, și a celor semestriale și anuale pentru Cancelaria Sfântului Sinod: rapoarte de activitate tehnice de două ori pe an (primăvara și toamna) și, o dată pe an, raportul privind situația financiară.
 9. are responsabilitatea ca, în numele Consiliului Director, să fie purtător de cuvânt al Federației; are responsabilitatea comunicării către CD a tuturor situațiilor care necesită decizii de urgență și este responsabil de implementarea lor.
 10. În exercitarea atribuţiunilor funcţiei sale, Președintele va fi supervizat de Permanența Consiliului Național Bisericesc.

Articolul 31. (1) Consiliul Director este organul de conducere executiv al Federaţiei.

(2) Consiliul Director este format din reprezentanții colegiilor mitropolitane, câte un membru pentru fiecare colegiu mitropolitan, sub coordonarea președintelui.

(3) Membrii Consiliului Director sunt propuși Adunării Generale de colegiile mitropolitane. Reprezentanții în Adunarea Generală ai organizațiilor membre din fiecare colegiu aleg cu majoritate de voturi un reprezentant pe care îl propun plenului Adunării Generale ca membru în Consiliul Director din partea colegiului lor.

(4) Membrii Consiliului Director îndeplinesc și funcția de Raportori pentru colegiul lor.

(5) Membrii sunt aleşi pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii.

Articolul 32. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. Împreună cu Președintele, coordonează activităţile Federației între sesiunile Adunării Generale;
 2. elaborează propunerile de modificare ale Statului și Actului constitutiv pe care le propune spre avizare Permanenței Consiliului Național Bisericesc și apoi le supune spre aprobare Adunării Generale;
 3. elaborează planurile strategice multianuale și planurile operaționale anuale ale Federației, în conformitate cu obiectivele Federației, le propune spre avizare Permanenței Consiliului Național Bisericesc și apoi le supune spre aprobare Adunării Generale.
 4. supervizează modul de punere în aplicare a planurilor operaționale anuale de către echipa executivă a Federației, monitorizând continuu conformitatea acestuia cu direcțiile și obiectivele strategice aprobate de Adunarea Generală. În acest sens, Consiliul Director solicită periodic realizarea unor evaluări de tip audit organizațional și financiar.
 5. Prin Președinte, propune spre avizare Permanenței Consiliului Național Bisericesc rapoartele periodice de activitate, rapoarte semestriale de executare a bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil și proiectul bugetului de venituri si cheltuieli și apoi le supune spre aprobare Adunării Generale;
 6. prezintă Adunării Generale și Permanenței Consiliului Național Bisericesc raportul de activitate, la încheierea mandatului de 4 ani;
 7. administrează prin Raportori, procesul de aderare la Federație a unor noi organizații non-guvernamentale; propune candidaturile Permanenței Consiliului Național Bisericesc spre avizare apoi le supune spre aprobare Adunării Generale;
 8. administrează prin Raportori, procesul de retragere a calității de membru a unei organizații membre; elaborează fundamentările propunerilor de retragere a calității de membru, le înaintează Permanenței Consiliului Național Bisericesc spre avizare apoi le supune spre aprobare Adunării Generale și le comunică celor avizați;
 9. coordonează, prin Raportori, procesul de extindere al Federației; identifică noi organizații apte și interesate să adere la Federație în eparhiile BOR;
 10. administrează procesul de aderare a Federației la alte federaţii, confederaţii sau alte organizații din țară și din străinătate, elaborează fundamentările propunerilor de aderare, le înaintează Permanenței Consiliului Național Bisericesc, spre avizare, și apoi le supune Adunării Generale spre aprobare;
 11. administrează procesul de dizolvare a Federației; elaborează fundamentarea propunerii de dizolvare, o înaintează Permanenței Consiliului Național Bisericesc spre avizare apoi o supune spre aprobare Adunării Generale;
 12. hotărăşte angajarea patrimoniului Federaţiei, cu avizul Permanenței Consiliului Național Bisericesc;
 13. aprobă finanţarea proiectelor ONG-urilor membre, în cazurile în care Federația este ordonator de credite pe baza strategiei şi politicii aprobate de Adunarea Generală, cu avizul Permanenței Consiliului Național Bisericesc;
 14. aprobă organigrama Federaţiei şi politica de personal;
 15. evaluează periodic activitatea directorului executiv și îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor trasate și asumate acestuia.
 16. Împreună cu Președintele, organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda Adunării Generale;
 17. îndeplinește orice alte atribuţii avizate de Permanența Consiliului Național Bisericesc și aprobate de către Adunarea Generală.
 18. răspunde pentru actele sale în faţa Adunării Generale și a Permanenței Consiliului Național Bisericesc;

Articolul 33. Consiliul Director se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţă extraordinară, convocată la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor săi, de către Președinte. Convocarea şedinţelor ordinare se face în scris, precizând data, ora, locul, ordinea de zi și modul desfășurării.

Articolul 34. Consiliul Director ia hotărâri în prezenţa a cel puţin 2/3  din numărul membrilor, cu majoritate simplă. În cazul parităţii de voturi, Președintele are vot decisiv; în cazul neexprimării votului decisiv, decizia se amână pentru următoarea întâlnire a Consiliului Director. Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal.

Articolul 35. În cazul încetării, din orice motive, a calităţii de membru al Consiliului Director, locul vacant va fi ocupat prin alegerea unui nou membru, în condițiile art. 30, alin. (2). în termen de 30 de zile. Acesta va funcționa ca supleant până la confirmarea lui în funcție, în proxima ședință a Adunării Generale.

Articolul 36. În realizarea scopului său, Federaţia poate angaja un director executiv şi personal specializat ale căror atribuţii se vor stabili prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Federaţiei şi fişa postului respectiv.

Articolul 37. (1) Pe lângă Consiliul Director poate funcţiona şi un Consiliu Consultativ, alcătuit din membri de onoare, persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, dornice să susţină activitatea Federaţiei.

(2) Membrii Consiliului Consultativ sunt numiţi şi revocaţi prin decizii ale Consiliului Director, în urma votului membrilor Consiliului, cu majoritate simplă.

(3) Membrii Consiliului Consultativ pot fi invitaţi să participe la şedinţele consiliului Director.

(4) Atribuţiile Consiliului Consultativ sunt:

 1. contribuie la definirea elementelor de strategie ale Federaţiei;
 2. se implică în atragerea de finanţări de la terţi, pentru susţinerea programelor Federaţiei;
 3. oferă expertiză pentru programele şi proiectele Federaţiei;
 4. oferă expertiză pentru îmbunătăţirea organizării şi intensificarea implicării în comunitate a Federaţiei, precum şi soluţii pentru depăşirea disfuncţionalităţilor din activitate;
 5. desfăşoară activităţi de promovare a imaginii Federaţiei în ţară şi în străinătate.

Articolul 38. Cenzorul sau comisia de Cenzori, este organul de control financiar intern al Federaţiei. El este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de patru ani. După numire beneficiază de independenţă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.

Articolul 39. Consiliul Director are obligaţia să pună la dispoziţia cenzorului orice documente sau informaţii cerute de către acesta în vederea controlării activităţii financiare a Federaţiei. Cenzorul sau comisia de cenzori prezintă rapoarte Adunării Generale.

Articolul 40. (1) Cenzorul sau comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

 1. la solicitarea Consiliului Director, verifică activitatea financiar-contabilă a Federaţiei, gestionarea patrimoniului acesteia;
 2. la solicitarea Consiliului Director, verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi proiectele aprobate;
 3. prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la situaţia financiară a Federaţiei;
 4. poate să participe la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.

(2) Cenzorul sau comisia de cenzori nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate încheia acte de gestiune sub nici un motiv.

(3) Patriarhia Română, prin Corpul de control financiar și audit, poate verifica inopinat situația financiară și patrimonială a Federației, împreună sau separat de cenzor sau comisia de cenzori, iar în cazul în care constată deficiențe și lipsuri, Patriarhia Română adoptă măsuri pentru remedierea acestora.

 

CAPITOLUL  VI. GESTIUNEA FEDERATIEI

Articolul 41.  Gestiunea Federaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe pe 01 ianuarie şi se încheie pe 31 decembrie. Pentru primul an de activitate exerciţiul financiar începe la data recunoaşterii Federaţiei ca persoană juridică.

Articolul 42. Gestiunea financiară se ţine de către personal calificat şi poate fi controlată de către Preşedintele Federaţiei, de membrii Consiliului Director şi de către organele de control financiar intern.

Articolul 43. Federaţia poate avea conturi în lei şi în valută, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Articolul 44. Federaţia se dizolvă:

 1. în cazul retragerii binecuvântării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 2. prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele cazuri:
  1. când scopul sau activitatea federaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
  2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • când Federaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
 1. când Federaţia a devenit insolvabilă;
 2. la cererea a jumătate plus unu din numărul membrilor Federaţiei. Cererea trebuie însoţită de un proces verbal al Adunării Generale, a respectivelor asociaţii sau fundaţii din care să rezulte că majoritatea membrilor acestora sunt de acord cu hotărârea de desfiinţare a Federaţiei;
 3. în alte situaţii prevăzute de lege.

Articolul 45. Odată cu numirea lichidatorilor, de către instanţa de judecată sau de către Adunarea Generală, mandatul Consiliului Director încetează.

Articolul 46. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau al comisiei de cenzori.

Articolul 47. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Articolul 48. În cazul lichidării Federaţiei, patrimoniul mobil şi imobil al său va trece în proprietatea Patriarhiei Române, urmând a fi folosit în activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române.

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE

Articolul 49. Prevederile prezentului Statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare şi cu Hotărârile Sfântului Sinod. Modificările şi completările prezentului Statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în condiţiile legii.

Articolul 50. Federaţia are siglă şi ştampilă cu însemne proprii ce vor fi stabilite prin hotărârea Adunării Generale şi descrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Federaţiei.

 

Prezentul statut include modificările aprobate de Adunarea Generală în ședința din 20 aprilie 2016 și s-a redactat astăzi, 20 aprilie 2016 în forma consolidată, în cadrul Adunării Generale și va fi înaintat către organele judecătorești, în vederea perfectării procedurilor de modificare.