Vezi și: STUDII/GHIDURI/BROȘURI

Header-POCA-color_V OK

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului:Politici publice alternative în domeniul sănătății”
Contract de finanțare: 226/13.08.2018
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/111413

 

PREZENTARE PROIECT
”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
(Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/1111413)

 

1. Informații generale

Denumire Beneficiar: Federația Filantropia
Denumire Parteneri: Ministerul Sănătății
Durată de implementare: 16 luni (de la data de 13.08.2018 până la data de 12.12.2019)

Începând cu data de 13 august 2018, Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății implementează proiectul “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea competențelor teoretice și abilităților practice a 65 de membri din cadrul a 20 ONG membre ale Federației Filantropia cu privire la formularea și promovarea unei propuneri de politică publică alternativă în sănătate, pe o perioadă de 6 luni;

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea de proceduri si mecanisme / instrumente pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea, susținerea si promovarea propunerilor de politici publice în domeniul sănătății de către un grup de lucru format din 25 de reprezentanți ai 20 ONG-uri membre ale Federației Filantropia și de interacțiune a acestora cu autorități / instituții ale administrației publice centrale, pe o perioadă de 8 luni;

Obiectiv Specific 3: Consolidarea dialogului social și civic cu implicarea și participarea activă a cel puțin 100 de reprezentanți ai societății civile, autorităților publice locale și ai factorilor interesați instituționali la consultările publice din cadrul derulării procesului participativ de elaborare a propunerilor de politici publice din domeniul sănătății, pe o perioadă de 3 luni.

3. Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:

Rezultate de program:

  • Rezultate program 10: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.
  • Rezultat program 11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Rezultate de proiect:

  • Rezultat 1 proiect: 6 membri ai FF și 4 angajați / personal conducere și execuție ai MS beneficiază de transfer de cunoștințe si bune practici în inițierea și implementarea PP în domeniul sănătății, inclusiv privind dialogul social și implicarea civică, instrumente de evaluare și monitorizare a Politicilor Publice, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, activități de advocacy și lobby, cu accent pe promovarea PP;
  • Rezultat 2 proiect: 60 de persoane din 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia sunt instruite în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate aferente Strategie Naționale de Sănătate (SNS), în conformitate cu legislația în vigoare, cu accent pe instrumente de evaluare și monitorizare a politicilor publice, instrumente și strategii de dialog social și implicare civică, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă;
  • Rezultat 3 proiect: Un mecanism cu instrumente pentru susținerea și promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății;
  • Rezultat 4 proiect: 1 propunere de politică publică alternativă în domeniul sănătății, elaborată conform HG 775 / 2005, supusă consultării publice, utilizând instrumente de dialog social și de interacțiune cu autoritățile publice.

4. Bugetul proiectului: 975.818,35 Lei (din care 839.016,24 Lei valoare eligibilă nerambursabilă și 17.122,78 Lei contribuție proprie a Beneficiarului/ 100.511,33 Lei valoare eligibilă nerambursabilă și 19.168 Lei contribuție proprie a Partenerului).

proiect-jos-sigle