antet-federatia-filantropia-1

 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
Contract de finanțare: 226/13.08.2018

Data: 24/08/2018
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/111413

ANUNȚ
privind selecția de experți în cadrul proiectului ”Politici publice alternative în domeniul sănătății”
(Cod SIPOCA/SMIS2014+: 245/1111413)

 

 1. Informații generale

Începând cu 13 august 2018, Federația Filantropia în parteneriat cu Ministerul Sănătății implementează proiectul “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

 1. Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea competențelor teoretice și abilităților practice a 65 de membri din cadrul a 20 ONG membre ale Federației Filantropia cu privire la formularea și promovarea unei propuneri de politică publică alternativă în sănătate, pe o perioadă de 6 luni;

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea de proceduri si mecanisme / instrumente pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea, susținerea si promovarea propunerilor de politici publice în domeniul sănătății de către un grup de lucru format din 25 de reprezentanți ai 20 ONG-uri membre ale Federației Filantropia și de interacțiune a acestora cu autorități / instituții ale administrației publice centrale, pe o perioadă de 8 luni;

Obiectiv Specific 3: Consolidarea dialogului social și civic cu implicarea și participarea activă a cel puțin 100 de reprezentanți ai societății civile, autorităților publice locale și ai factorilor interesați instituționali la consultările publice din cadrul derulării procesului participativ de elaborare a propunerilor de politici publice din domeniul sănătății, pe o perioadă de 3 luni.

 1. Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:
 • Rezultat 1 proiect: 6 membri ai FF și 4 angajați / personal conducere si execuție ai MS beneficiază de transfer de cunoștințe si bune practici în inițierea si implementarea PP în domeniul sănătății, inclusiv privind dialogul social si implicarea civica, instrumente de evaluare si monitorizare a PP, egalitate de șanse, dezvoltare durabila, activități de advocacy si lobby, cu accent pe promovarea PP;
 • Rezultat 2 proiect: 60 de persoane din 20 de ONG-uri membre ale Federației Filantropia sunt instruite în domeniul elaborării politicilor publice de sănătate aferente Strategie Naționale de Sănătate (SNS), în conformitate cu legislația în vigoare, cu accent pe instrumente de evaluare si monitorizare a politicilor publice, instrumente si strategii de dialog social si implicare civica, egalitate de șanse, dezvoltare durabila;
 • Rezultat 3 proiect: Un mecanism cu instrumente pentru susținerea si promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății;
 • Rezultat 4 proiect: 1 propunere de politica publica alternativa în domeniul sănătății, elaborată conform HG 775 / 2005, supusă consultării publice, utilizând instrumente de dialog social și de interacțiune cu autoritățile publice.
 1. Durata proiectului: 16 luni
 1. Bugetul proiectului: 975.818,35 Lei (din care 839.016,24 valoare eligibila nerambursabila și 17.122,78 contribuție proprie a Beneficiarului/ 100.511,33 valoare eligibila nerambursabila și 19.168 contribuție proprie a Partenerului).
 2. Informații despre procedura de selecție a experților cooptați de Federația Filantropia pentru realizarea activităților din proiect:

6.1. Generalități

Conform cererii de finanțare, activitățile care vor conduce la realizarea celor patru rezultate se vor îndeplini prin implicarea de experți individuali (proprii și cooptați), selectați de Federația Filantropia, în baza următoarei Proceduri de selecție a resursei umane-experți în proiecte finanțate din fonduri asigurate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

În perioada 24 august– 06 septembrie 2018 se derulează procedura de selecție a experților cooptați:

Denumire expert Denumire Activitate
2 Experți analiză situație existentă

(6 luni*63h/luna, in medie 3h/zi)

A 3.3 Analiza stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național, axate pe cele prevăzute în Strategia Națională de Sănătate, 2014-2020 (OG.1 – OG.7, cu O.S. aferente, din SNA) și în Planul de Acțiune aferent / studii de fundamentare PP.
1 Expert coordonator formare

(6 luni*42h/luna, in medie 2h/zi)

A3.4 Pregătirea formării în domeniul formulării și promovării PP în domeniul sănătății, cu accent pe instrumente de evaluare și monitorizare a PP, instrumente și strategii de dialog social și implicare civică, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă;

 

A3.5 Selecția participanților la programul de formare: reprezentanți ai ONG-uri prestatoare de servicii, ONG-uri suport (alianțe, federații etc.), parteneri sociali etc.;

 

A3.6 Formarea / instruirea în comun a ONG-urilor membre ale Federației Filantropia pentru dezvoltarea capacității acestora în domeniul formulării și promovării de PP;

 

A3.7 Realizarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății prin consultarea ONG-urilor membre ale Federației Filantropia și actorilor sociali interesați;

 

A4.3 Consolidarea dialogului instituțional în vederea inițierii procesului decizional de aprobare a PP – Susținerea și promovarea inițiativei de politică publică și de interacțiune cu factorii de decizie ai MS în vederea acceptării inițiativei de PP în domeniul sănătății.

 

Descrierea detaliată a activităților și numărul de ore de lucru aferente fiecărei poziții se regăsește în termenii de referință menționați mai sus. Tariful orar bugetat în cadrul proiectului, în cazul fiecărei poziții de expert, este după cum urmează:

 • 1 Expert analiză situație existentă – 85 RON / ora de lucru (brut);
 • 1 Expert coordonator formare – 85 RON / ora de lucru (brut);

6.2. Calendarul procedurii de selecție

Nr. crt. Etape Perioada/ termene selecție
1 Transmiterea dosarelor de candidatură, conform punctelor 6.3. și 6.4. 24 august – 5 septembrie

Termen-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură: 5 septembrie , ora 15.00

2 Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea procedurii de selecție, comunicarea rezultatului procedurii de selecție Termen-limită pentru informarea prin email a candidaților cu privire la rezultatul selecției:

5 septembrie, ora 18.00*

*candidații vor fi informați prin adresa de email furnizată în CV-ul depus în dosarul de candidatură.

3 Perioadă pentru primirea contestațiilor, conform punctului. 6.7. 6 septembrie

Termen limită până la care pot fi primite contestațiile: 6 septembrie, ora 16.00.

4 Transmiterea procesului-verbal de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul). 7 septembrie

 

5 Notificarea și contractarea experților selectați, în urma evaluării dosarelor de candidatură, a interviului și a soluționării contestației 7 septembrie

 

 

6.3. Documente necesare depunerii candidaturii:

 • CV în format Europass semnat pe fiecare pagina de candidat, în original (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon);
 • Copie CI/BI candidat semnata;
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, recomandări, alte documente doveditoare, după caz – certificate conform cu originalul);
 • Pentru poziția de Expert Coordonator Formare se va prezenta, cf. cu originalul, certificarea ca Formator;

În cazul în care documentele menționate sunt transmise prin email, acestea vor fi scanate cu toate semnăturile solicitate. După finalizarea procedurii de selecție, fiecare candidat selectat are obligativitatea de a aduce documentele în original înainte de încheierea contractului.

6.4. Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

 • pe e-mail la adresa: office@federatia-filantropia.ro (în perioada 24 august – 5 septembrie, conform calendarului de la punctul 6.2.) SAU
 • personal la sediul Federației Filantropia din Str. Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București, telefon 0741.088.936 (în perioada 24 august – 5 septembrie, doar în zilele lucrătoare).

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 5 septembrie, ora 15.00.

Candidații ale căror dosare de candidatură vor fi transmise după data limită (zi și oră) și/sau sunt incomplete vor fi respinși.

6.5. Selecția finală

În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție, s-au înscris mai mulți experți eligibili, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

 1. Experiența profesională
 • 0-2 ani – 5 pct
 • 2-4 ani – 10 pct
 • 4-6 ani – 15 pct
 • 6-8 ani – 20 pct
 • Peste 10 ani – 50 pct
 1. Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează
 • 0-2 ani – 5 pct
 • 2-4 ani – 10 pct
 • 4-6 ani – 15 pct
 • 6-8 ani – 20 pct
 • Peste 10 ani – 50 pct
 1. Experința în proiecte finanțate prin programe europene (dacă este cazul)
 • 1 proiect finanțat – 10 pct
 • 2 proiect finanțate– 15 pct
 • Peste 2 proiect finanțate – 20 pct

d. Limba străină de circulație internațională (engleză)

 • Nivel începător – 20 pct
 • Nivel mediu – 30 pct
 • Nivel avansat probat prin certificări/studii – 50 pct

Candidatul care va obține punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis.

6.6. Contestații

La finalul procedurii de selecție se va întocmi un proces verbal, candidatul fiind informat prin e-mail despre rezultat admis/respins. Candidații declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație conform calendarului identificat la punctul 6.2. Contestațiile vor conține în mod obligatoriu detalierea motivelor pentru care sunt formulate și se vor depune în felul următor:

 • pe e-mail la adresa: office@federatia-filantropia.ro SAU
 • personal la sediul Federației Filantropia din Str. Bd. Regina Maria, nr. 1, Bl. P5B, Sc. 1, Ap. 16, sector 4, București.

Contestațiile vor fi analizate de comisia de evaluare, iar rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal și adus la cunoștință candidatului prin e-mail.

 

 1. TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SELECȚIA EXPERȚILOR COOPTAȚI

7.1. Pozițiile care fac obiectul procedurii de selecție, conform punctului. 6 din prezentul document:

Nr. Crt. Denumire poziție Număr de poziții disponibile în proiect Număr estimativ de ore lucrate în cadrul proiectului, per activități Descriere activitate și cerințe poziție
1 Expert analiză situație existentă, Cod COR 263201 2 (6 luni*63h/luna, în medie 3h/zi) Anexa 1
2 Expert coordonator formare 1 (6 luni*42h/luna, în medie 2h/zi) Anexa 2

 

Anexa 1 – Termeni de referință

Expert Analiză situație existentă

Denumire poziție: Expert Analiză situație existentă, cod COR 263201, sociolog

Număr poziții: 2

Perioada estimată pentru derularea activității septembrie 2018 – februarie 2019 ( 6 luni)

A 3.3 – 63 ore / lună, în medie 3 ore/zi

Descrierea activității-atribuțiilor:

A 3.3 Analiza stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național, axate pe cele prevăzute în Strategia Națională de Sănătate, 2014-2020 (OG.1 – OG.7, cu O.S. aferente, din SNA) și în Planul de Acțiune aferent / studii de fundamentare PP.

În cadrul acestei activități se va elabora un Studiu la nivel național pe baza analizei Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 și a Legislației în domeniu, de către experții Analiză situație existentă, care vor fi responsabili de:

 • Realizarea analizei stadiului actual al serviciilor de sănătate la nivel național, axate pe cele prevăzute în Strategia Naționala de Sănătate, 2014-2020 (OG.1 – OG.7, cu O.S. aferente, din SNA) si în Planul de Acțiune aferent, ca studiu de fundamentare a problemelor din domeniul sănătății care pot fi abordate prin politici publice.
 • Va fi responsabil de determinarea formatului si structurii studiului, necesarul de date si informații, identificarea si analiza instituțiilor / organizațiilor si persoanelor care pot contribui cu aceste date si informații, planificarea si stabilirea succesiunii acțiunilor necesare (elaborare si aplicare chestionare, organizare si facilitare focus-grupuri, organizare si facilitare întâlniri de lucru si de consultare, organizare si realizare interviuri structurate la Iași, Cluj-Napoca, Craiova etc.), culegere date statistice relevante, procesare, analizare si interpretare date si informații, studiere documente relevante, furnizare document final.

O parte dintre aceste acțiuni se vor derula și cu deplasare în teritoriu, respectiv organizarea și facilitarea focus-grupurilor, a interviurilor structurate și, după caz, aplicarea de chestionare respondenților relevanți identificați. Pentru aceasta se vor deplasa cei 2 experți analiza situație existenta ai Federației Filantropia, pentru care s-au prevăzut costuri în bugetul proiectului (cazare, diurna si transport pentru deplasarea în 3 zone din țara, respectiv Iași, Craiova si Cluj-Napoca).

Cerințe/competente necesare (fără a se limita la):

Studii și experiență profesională:

 • Studii universitare sau postuniversitare în domenii precum: științe sociale, sociologie, medicină, psihologie, sau certificări echivalente.
 • Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează – elaborare studii;
 • Experiența în proiecte finanțate prin fonduri europene.

Cerințe/ Competențe și abilități:

 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză)
 • Abilități de organizare, planificare și stabilire succesiunii acțiunilor (elaborare si aplicare chestionare, organizare si facilitare focus-grupuri, organizare si facilitare întâlniri de lucru si de consultare, organizare si realizare interviuri structurate la Iași, Cluj-Napoca, Craiova etc.), culegere date statistice relevante, procesare, analizare si interpretare date si informații, studiere documente relevante, furnizare document final.
 • Familiaritate cu contextul național privind Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și a Legislației în domeniu.

 

Anexa 2 – Termeni de referință

Expert coordonator formare

Denumire poziție: Expert Coordonator formare

Număr poziții: 1

Perioada estimată pentru derularea activității decembrie 2018 – iunie 2019 ( 6 luni)

A 3.4 – 42 ore / 1 lună, în medie 2 ore/zi

A 3.5 – 42 ore / 1 lună, în medie 2 ore/zi

A 3.6 – 42 ore / lună*3 luni, în medie 2 ore/zi

A 3.7 -42 ore / 1 lună, în medie 2 ore/zi

Descrierea activității-atribuțiilor:

Activitățile în care va fi implicat expertul coordonator formare și cu atribuții privind fiecare activitate, sunt:

A3.4 Pregătirea formării în domeniul formulării și promovării PP în domeniul sănătății, cu accent pe instrumente de evaluare și monitorizare a PP, instrumente și strategii de dialog social și implicare civică, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă;

Atribuții:

Pregătește și conduce întâlnirile de lucru cu formatorii Federației Filantropia (FF, Lider) pentru pregătirea formarii în domeniul formulării si promovării PP în domeniul sănătății.

– Elaborează agenda si curricula programului de formare in domeniul elaborării politicilor publice.

– Pregătește materialele de formare care sunt distribuite la programul de formare.

– Participa la selecția participanților la programul de formare. Conduce, facilitează si evaluează cele 5 serii de programe de formare, împreună cu cei 5 formatori FF, realizând echipe cu fiecare dintre ei.

– Participa la întâlnirile de lucru cu echipa de management si ceilalți experți implicați pentru analiza si evaluarea desfășurării celor 5 serii de programe de formare.

– Contribuie la derularea mecanismului pentru consultarea ONG-urilor si actorilor sociali interesați privind proiectul de PP rezultat in urma celor 5 serii de programe de formare, elaborând un document de analiza comparativa a variantelor aferente proiectului de propuneri de PP formulate si îmbunătățite.

A3.5 Selecția participanților la programul de formare: reprezentanți ai ONG-uri prestatoare de servicii, ONG-uri suport (alianțe, federații etc.), parteneri sociali etc.;

Atribuții:

Va face parte din comisia de selecție a participanților la programul de formare, ținându-se cont de Metodologia de selecție, de etapele necesare desfășurării procesului de selecție.

A3.6 Formarea / instruirea în comun a ONG-urilor membre ale Federației Filantropia pentru dezvoltarea capacității acestora în domeniul formulării și promovării de PP;

Atribuții:

Coordonatorul formare va fi responsabil de livrarea programului de formare, va face echipa în fiecare program de formare / instruire cu câte 1 formator dintre cei cinci formatori membri ai grupului de persoane resursa si care împreuna vor livra materialele si rapoartele ce rezulta în urma formarii / instruirii.

A3.7 Realizarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea inițiativelor de PP în domeniul sănătății prin consultarea ONG-urilor membre ale Federației Filantropia și actorilor sociali interesați;

Atribuții:

După încheierea perioadei alocate consultării practice a organizațiilor expertul coordonator formare împreuna cu cei cinci formatori ai Federației Filantropia vor elabora un material de sinteza a rezultatelor consultării, în urma procesării si analizării răspunsurilor primite. Acest material de sinteza va fi multiplicat în 30 de exemplare si împreuna cu un materialul structurat care cuprinde proiecte de propuneri inițiale de politici publice, rezultate ca urmare a desfășurării programelor de formare / instruire, multiplicate de asemenea în 30 de exemplare, vor sta la baza definitivării si finalizării propunerilor de politici publice, inclusiv la realizarea planurilor de acțiune privind implementarea politicilor publice (sub activitatea 4.2).

 

A4.3 Consolidarea dialogului instituțional în vederea inițierii procesului decizional de aprobare a PP – Susținerea și promovarea inițiativei de politică publică și de interacțiune cu factorii de decizie ai MS în vederea acceptării inițiativei de PP în domeniul sănătății.

Cerințe/competente necesare (fără a se limita la):

Studii şi experiență profesională:

 • Studii universitare;
 • Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează;
 • Certificat formator;
 • Experiența în proiecte finanțate prin fonduri europene.

Cerințe/ Competențe și abilități:

 • Abilități de organizare, planificare și stabilire a procesului de formare profesională;
 • Cunoștințe în elaborarea curriculei programului de formare;
 • Abilități în conducerea, facilitarea și evaluarea seriilor de programe de formare;
 • Familiaritate cu contextul național privind Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 și a Legislației în domeniu.

  

Reprezentant Legal
Ciprian Ion Ioniță
Președinte Federația Filantropia

Manager Proiect
Olivia Nicoleta Bîrdici

anunt-proiect-footer

Metodologia selectie