1. Evaluare organizaţionalǎ

IOCC România împreunǎ cu personalul Federaţiei şi cu experţii externi va realiza o evaluare organizaţionalǎ participativǎ a Federaţiei şi a membrilor ei realizând un raport cu recomandǎri de îmbunǎtǎţire, specifice fiecarui ONG. Aceastǎ activitate va fi repetatǎ la finalul proiectului de către Federaţie împreunǎ cu reprezentanţi ai ONG-urilor membre, pentru a mǎsura dezvoltarea organizaţionalǎ înregistratǎ în cadrul fiecărui ONG.

2. Planificare strategicǎ (Planul Operaţional)

Federaţia are nevoie de un plan strategic care sǎ defineascǎ cadrul instituţional şi operaţional de acţiune a membrilor ei. Experţii externi vor facilita ateliere de lucru şi sesiuni de revizuire pentru a ajuta factorii de decizie ai Federaţiei (Adunare Generalǎ, Consiliul Director, echipa de management) în procesul de elaborare a unui plan strategic pentru 3 ani şi a unui manual operaţional.

3. Training şi Asistenţă tehnicǎ pentru îmbunǎtǎţirea competenţelor manageriale şi organizaţionale

5 module de formare orientate asupra aspectelor critice pentru un management eficient al unui ONG, alternate cu aplicaţii practice, vor fi oferite de catre consultanţii externi şi trainerii juniori angajaţilor ONG-urilor membre ale Federaţiei – 70 persoane (25 decidenţi, 34 manageri operaţionali şi 11 manageri financiari). Formatorii vor dezvolta curricula pentru fiecare modul şi vor livra sesiunile de formare conform nevoilor şi intereselor identificate în procesul de evaluare organizaţionalǎ. Programul de formare va permite participanţilor sǎ aplice ce au învaţat, prin exerciţii practice în cadrul propriilor organizaţii, susţinute financiar şi cu asistenţǎ din partea experţilor externi (mentorat), care vor implica circa 200 de angajaţi. Vor fi organizate o serie de întâlniri ulterioare pentru a permite împǎrtǎşirea problemelor şi lecţiilor învǎţate. 40 de persoane vor participa la schimburi de experienţǎ în interiorul şi în afara Federaţiei. Evaluarea finalǎ va mǎsura competenţele câştigate la nivel de reţea.

4. Dezvoltarea sistemelor şi procedurilor organizaţionale

Experţii externi vor selecta resurse şi materiale relevante pentru documentare şi vor facilita întâlniri cu angajaţii secretariatului Federaţiei pentru dezvoltarea unui set de mǎsuri, politici şi proceduri interne care sǎ ghideze activitatea de zi cu zi a echipelor operaţionale ale Federaţiei.

5. Comunicare

Va fi dezvoltatǎ o structurǎ informaţionalǎ integratǎ (platformǎ web de tip intranet) pentru a ajuta membrii Federaţiei sǎ schimbe informaţii, resurse, sǎ aibǎ discuţii/ dezbateri virtuale şi sǎ işi facǎ publicǎ activitatea atât în interiorul Federaţiei, cât şi cǎtre publicul larg. Suplimentar, vor fi organizate întâlniri faţǎ în faţǎ, vizite de studiu ce vor amplifica schimbul de experienţǎ şi învǎţarea în interiorul Federaţiei şi între Federaţie şi alţi reprezentanţi ai societǎţii civile.

6. Construire parteneriate

Proiectul va organiza primul dialog coerent al organizaţiilor membre ale Federaţiei cu factorii implicaţi în domeniul social, pe tematici de interes stringent pentru furnizorii de servicii sociale. Principalul instrument îl va constitui simpozionul anual al Federaţiei facilitând întâlniri de lucru între tehnicienii serviciilor sociale ale ONG-urilor din Federaţie, factorii interesaţi şi creatorii de politici publice în domeniul social. Astfel, membrii Federaţiei vor identifica probleme organizaţionale şi operaţionale ale furnizǎrii serviciilor sociale, vor explora soluţii alternative pentru problemele întâmpinate şi vor planifica acţiuni viitoare comune pentru rezolvarea unor probleme care nu pot fi soluţionate la nivel local/individual. Aceastǎ activitate va include şi metode de recunoaştere a contribuţiei membrilor celor mai activi în sprijinirea dezvoltǎrii organizaţionale a reţelei.