POCA TOP

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlu proiect: Politici publice alternative in domeniul sanatatii
Cod SIPOCA/ My SMIS: 245/111413

Study visit report
For knowledge and best practices transfer in seting up and implementation of public policies in socio-medical field from Denmark

Rap vizita studiu_engl_v final

POCA BOTTOM