POCA TOP

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce
optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
Titlu proiect: Politici publice alternative în domeniul sănătăţii
Cod SIPOCA/ My SMIS: 245/111413

Raport privind vizita de studiu
Pentru transferul de cunoştinţe şi bune practici în stabilirea şi implementarea politicilor publice din domeniul socio-medical din Danemarca

Raport vizita studiu_ro_ok final

POCA BOTTOM